اردوی ورزشی-تفریحی شهریار

موضوعات اردو:

مهم ترین موضوعاتی که در برنامه‌ ریزی اردوها لحاظ شده و اردو بر اساس یک یا چند مورد از آن ها شکل می‌گیرد به قرار زیر است:
آموزشی، علمی و پژوهشی –  ورزشی –  فرهنگی و هنری – تلاش و سازندگی – بهداشتی  – تربیتی و تفریحی – احیای مهارت‌های فردی و اجتماعی برای دانش‌آموزان – گردشگری

اهداف اردو:

۱-  ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته‌ جمعی
۲-  تقویت حس تعاون و همکاری از طریق سپردن کار و مسئولیت‌ها
۳-  کسب تجربه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی همچنین تقویت بنیه اعتقادی
۴-  کمک به فرایند اجتماعی شدن و ارتقای این گونه مهارت‌ها
۵-  انتقال عملی اهمیت نظم و انضباط در زندگی شخصی به شرکت کنندگان
۶-  کنترل و آموزش مسائل بهداشت فردی به کمک بررسی و ارزیابی دقیق با تشویق و ترغیب
۷-  گسترش و تعمیق مهارت‌های فردی و ارتقای سطح هوشیاری و قدرت درک و دریافت شرکت کنندگان
۸-  ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای فردی
۹-  آمادگی افراد برای مقاومت در برابر مشکلات و تنگناها
۱۰- ارضای نیازهای عاطفی و روانی متناسب با فراخور سن و پایه تحصیلی
۱۱- آشنا سازی دانش‌آموزان با شرایط زندگی همچنین شرایط فرهنگی اقتصادی و اجتماعی

فواید اردو:

۱- تقویت روحیه جمع پذیری و قانون ‌مندی و برخورداری از نظام معین.
۲- آشنایی با دوستان و انس و الفت با آنان.
۳- آشنایی با فرهنگ‌های بومی شهرها.
۴- آشنایی با شخصیت های مذهبی، فرهنگی، موثر و تاریخ ساز.
۵- کسب تجربه و مهارت‌های زندگی دسته جمعی.
۶- تقویت روحیه اعتماد به نفس و هم‌ زیستی در شرایط خارج از زندگی معمولی خانوادگی.
۷- تقویت روحیه دینی.
۸- بازشناسی توان شخصی نقش خویش.
۹- تمرین زندگی مستقل از خانواده.