آموزش کار با چوب در کارگاه کاروفناوری دبیرستان سلام صادقیه

در این کلاس دانش آموزان با کار عملی آشنا شده و تجربه کار با ابزار را از نزدیک احساس می کنند.

این کلاس ها هر فته در کارگاه دبیرستان سلام صادقیه توسط دبیر محترم کارو فناوری برگزار می گردد