برای حفظ سلامتی در منزل انجام این حرکات ورزشی توصیه می گردد