گوشه ایی از مراحل آماده سازی تمارین نوروزی

آماده سازی تمارین نوروزی با در نظر گرفتن تمامی نکات بهداشتی توسط همکاران پر تلاش سلام صادقیه تهیه و توضیع گردید.

پ