آزمایش و تست برد راکت های آبی دانش آموزان در زنگ پژوهش

تست موشک های آبی دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول در محوطه حیاط مدرسه.

این آزمایش که با حضور راهنمایی معلم هوا فضا برد آزمونی کوچک برای سنجش یاد گیری دانش آموزان است.