کلمات مربوط به هر سه پایه کلاس های زبان انگلیسی

دانش آموزان هر سطح موظف هستند با فراگیری لغات (به همراه معنی و یک مثال) مربوط به سطح آموزشی کلاس زبان انگلیسی خود آمادگی لازم جهت پاسخگویی در جلسه آتی را داشته باشند.