تاب آوری – سخن سوم

#تاب_آوری
سخن #سوم
📌📣‍ راهکار های افزایش تاب آوری
حالا با توجه به اینکه تاب آوری مهارتها و خصوصیتهای فردی است ومی دانیم که مهارت ها عمدتاً اکتسابی بوده است و بعضی از خصوصیتها هم تحت تأثیر محیط ودیگر عوامل ، می تواند به وجود بیاید یا تقویت شود لذا تاب آوری هم با توجه به مطلب فوق شامل این موضوع می شود لذا می توان گفت با ایجاد عوامل ذیل این خصوصیت را درفرد افزایش داد و با توجه به اینکه اوّلین محیط اجتماعی که فرد در آن پا می گذارد خانواده است وشخص تا قبل از ورود به مدرسه تنها محیط عمده در ارتباط است وهمچنین بعد از آن هم همواره خانواده نقش اصلی را ایفا می کند پس یکی از عوامل مهم ایجاد این خصیصه خانواده می باشد ولذا مطالب ذیل هم بیشتر در حول و حوش خانواده می باشد.
در زیر راه هایی برای ایجاد و افزایش استقامت و تاب آوری در هنگام مواجهه با مشکلات و شرایط سخت پیشنهاد می شود.

1) برقراری رابطه بین فردی:
حفظ روابط خوب با اعضای خانواده و دوستان شاخص مهمی در تاب آوری است. به این دلیل برای کمک به افراد باید رابطه خوبی را به منظور افزایش دادن سطح تاب آوری ایجاد کرد.

2) ندیدن بحران ها به صورت موقعیت های برطرف نشدنی:
شیب و فرازهای زندگی غیرقابل اجتناب هستند. هر کسی ممکن است لحظات دشواری را تجربه کند. ما نمی توانیم این حقیقت را تغییر دهیم. به هر حال می توانیم شیوه هایی را که چنین موقعیت هایی را دریافت،یا تفسیر می کنیم و به آنها پاسخ می دهیم، تغییر دهیم. لحظه ای که موقعیت های نامطلوب زندگی را به صورت مسائلی برطرف نشدنی می بینیم، گام های مثبتی که قادریم برداریم، محدود می شود یا بازداری می شود.

3) پذیرش اینکه تغییر در زندگی غیرقابل اجتناب است:
تنها واقعیت در زندگی این است که هر چیزی به طور ثابت تغییر می کند. گاهی اوقات فردی قادر نیست به دلیل بعضی موقعیت های نامطلوب زندگی، به اهداف خود دست یابد. پذیرش موقعیت هایی که فرد نمی تواند تغییر دهد و تمرکز بر شرایطی که می تواند تغییر یابد گام مهمی در جهت تاب آوری شخصی فرد است.