تاب آوری – سخن اول

در این مقاله می خواهیم به توضیح مفهوم روان شناختی تاب آوری، عوامل تأثیرگذار بر تاب آوری و بیان راهکارهایی جهت افزایش این مفهوم در دانش آموزان بپردازیم.
سخن نخست: تعریف تاب آوری
مفهوم تاب آوری نه فقط افزایش قدرت تحمل و سازگاری فرد در برخورد با مشکل است بلکه مهم تر از آن حفظ سلامت روان و ارتقاء آن است. تاب آوری به افراد توانایی می بخشد تا با مشکلات و نا ملایمات زندگی و شغلی روبرو شوند بدون اینکه دچار آسیب شوند و حتی این موقعیت ها را فرصتی بر ای رشد ارتقاء و رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار دهند.
فرایند مقابله سازگاری موفقیت آمیز با شرایط چالش بر انگیزو تهدید کنندگی زندگی یا نوعی ترمیم خود یا پیامد های مثبت هیجانی ،عاطفی و شناختی فعال و سازنده خرد در محیط پیرامونی خود است. به عبارتی نوعی سازگاری مثبت در برابرشرایط ناگوار است . در تعریف دیگری چنین گفته اند که تاب آوری ،توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی – روانی در شرایط خطرناک است.
همانطور که گفتیم تاب آوری ، یعنی مهارتها ، خصوصیت ها وتوان مندی هایی که فرد راقادر می سازد با سختی ها ، مشکلات و چالش ها سازگار شود وبر رویدادهای پراسترس غلبه کند. به عبارت دیگر ، تاب آوری ، زندگی کردن در دشواری وموفق بودن است.