📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #مدیران_آینده

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #مدیران_آینده

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #مدیران_آینده

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری #آزمون_جامع_تشریحی پایگاه تابستانی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #مدیران_آینده

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #مدیران_آینده

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌جلسه مشاوره فردی دانش آموزان پایه هفتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #مدیران_آینده

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #مدیران_آینده

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #مدیران_آینده

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #تربیت_مدیران_آینده

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #تربیت_مدیران_آینده

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌جلسه استعدادیابی طرح پادصاد

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلیپ برگزاری مسابقه بسیارجذاب علمی سرگرمی منچ بازی(مرحله دوم)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته دی – قسمت آخر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته دی – قسمت ششم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته دی – قسمت پنجم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – ترس از بزرگی مشکل

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته دی – قسمت چهارم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت کشاورز و حاکم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته دی – قسمت سوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌جلسه استعدادیابی طرح پادصاد

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت سخنرانی ملا نصرالدین

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته دی – قسمت دوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌مصاحبه اختصاصی مسئول پایه هفتم با دانش آموزان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته دی – قسمت اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته به حساب بابا – قسمت آخر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته به حساب بابا – قسمت ششم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته به حساب بابا – قسمت پنجم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📚 #پند_و_اندرز – 🌿دعای بهلول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته به حساب بابا – قسمت چهارم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📚 #پند_و_اندرز – 🌿 5 اصل زندگی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته به حساب بابا – قسمت سوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📚 #پند_و_اندرز – 🌿 هر آنچه از من بر می‌آمد

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته به حساب بابا – قسمت دوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📚 #پند_و_اندرز – 🌿 خاطره ای قابل تامل از فرزند ﮔﺎﻧﺪﯼ

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته به حساب بابا – قسمت اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته روم به دیوار- قسمت آخر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته روم به دیوار- قسمت ششم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته روم به دیوار- قسمت پنجم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته روم به دیوار- قسمت چهارم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته روم به دیوار- قسمت سوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته روم به دیوار- قسمت دوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته روم به دیوار- قسمت اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت زود قضاوت نکنیم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – این قسمت اردوی تفریحی شهریار

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت بیست و چهارم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

🎉میلاد امام رضا علیه السلام مبارکباد🎉

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – این قسمت اردوی مجتمع تفریحی ارم سبز

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت بیست و سوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت گندم زگندم بروید،جو ز جو

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌گفتگوی صمیمانه مدیریت محترم دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌جلسه توجیهی پایه هشتم و نهم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته شنیدی میگن- قسمت ششم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت توکل بر خداوند

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – این قسمت اردوی رندان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته شنیدی میگن- قسمت ششم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت هیچ کار خداوند بی‌حکمت نیست

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌📣📌یادی از قدیم ندیما – این قسمت آموزش اردوی تفریحی پارک جنگلی چیتگر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته شنیدی میگن- قسمت پنجم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌#ماهر_شو – رشته برنامه نویسی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 کلاس های فرهنگی و هنری – فتوشاپ

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 کلاس های فرهنگی و هنری – آموزش کارکتر سازی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 کلاس های فرهنگی و هنری – آموزش استاپ موشن

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌معرفی کلاس های فرهنگی و هنری تابستان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌#ماهر_شو – رشته علوم پژشکی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 مصاحبه با دانش آموزان ورودی جدید و تعیین سطح کلاس های زبان ترمیک

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته شنیدی میگن- قسمت چهارم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت ارثیه مرد ثروتمند

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌#ماهر_شو – رشته معماری

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته شنیدی میگن- قسمت سوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت کفاش و سوزن

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌#ماهر_شو – رشته الکترونیک

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته شنیدی میگن- قسمت دوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت (یا قناعت یا خاک گور)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – این قسمت آموزش چاپ دستی لیولئوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته شنیدی میگن -قسمت اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت پشتیبان

👑یک شب شاه عباس با لباس مبدل در كوچه های شهر ميگشت كه به سه دزد برخورد كرد كه قصد دزدی داشتند. شاه عباس وانمود كرد كه او هم دزد است و از آنان خواست كه او را وارد دار و دسته خود كنند. دزدان گفتند ما سه نفر هر يک خصلتی داريم كه به وقت ضرورت به كار می آيد
👑شاه عباس پرسيد چه خصلتی ؟
يكی گفت من از بوی ديوار خانه ميفهمم كه در آن خانه طلا و جواهر هست يا نه و به همين علت به كاهدان نميزنيم.
ديگری گفت من هم هر كس را يک بار ببينم بعداً در هر لباسی او را ميشناسم
ديگری گفت من هم از هر ديواری ميتوانم بالا بروم
از شاه عباس پرسيدند تو چه خصوصيتی داری كه بتواند به حال ما مفيد باشد؟ شاه فكری كرد و گفت من اگر ريشم را بجنبانم كسی كه زندانی باشد آزاد ميشود! دزدها او را به جمع خود پذيرفتند و پس از سرقت، طلاها را در محلی مخفی كردند.

فردای آن شب شاه دستور داد كه آن سه دزد را دستگير كنند. وقتی دزدها را به دربار آوردند آن دزدی كه با يک بار ديدن همه را باز ميشناخت فهميد كه پادشاه رفيق شب گذشته آنها است پس
اين شعر را خطاب به شاه خواند كه

ما همه كرديم كار خويش را
ای بزرگ آخر بجنبان ريش را
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌#ماهر_شو – ماهرشوچیست؟

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت بیست و دوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت حکایت تاجر

👑یک شب شاه عباس با لباس مبدل در كوچه های شهر ميگشت كه به سه دزد برخورد كرد كه قصد دزدی داشتند. شاه عباس وانمود كرد كه او هم دزد است و از آنان خواست كه او را وارد دار و دسته خود كنند. دزدان گفتند ما سه نفر هر يک خصلتی داريم كه به وقت ضرورت به كار می آيد
👑شاه عباس پرسيد چه خصلتی ؟
يكی گفت من از بوی ديوار خانه ميفهمم كه در آن خانه طلا و جواهر هست يا نه و به همين علت به كاهدان نميزنيم.
ديگری گفت من هم هر كس را يک بار ببينم بعداً در هر لباسی او را ميشناسم
ديگری گفت من هم از هر ديواری ميتوانم بالا بروم
از شاه عباس پرسيدند تو چه خصوصيتی داری كه بتواند به حال ما مفيد باشد؟ شاه فكری كرد و گفت من اگر ريشم را بجنبانم كسی كه زندانی باشد آزاد ميشود! دزدها او را به جمع خود پذيرفتند و پس از سرقت، طلاها را در محلی مخفی كردند.

فردای آن شب شاه دستور داد كه آن سه دزد را دستگير كنند. وقتی دزدها را به دربار آوردند آن دزدی كه با يک بار ديدن همه را باز ميشناخت فهميد كه پادشاه رفيق شب گذشته آنها است پس
اين شعر را خطاب به شاه خواند كه

ما همه كرديم كار خويش را
ای بزرگ آخر بجنبان ريش را
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – این قسمت کلاس های زبان ترمیک

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت بیست و یکم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت شاه عباس و سه دزد

👑یک شب شاه عباس با لباس مبدل در كوچه های شهر ميگشت كه به سه دزد برخورد كرد كه قصد دزدی داشتند. شاه عباس وانمود كرد كه او هم دزد است و از آنان خواست كه او را وارد دار و دسته خود كنند. دزدان گفتند ما سه نفر هر يک خصلتی داريم كه به وقت ضرورت به كار می آيد
👑شاه عباس پرسيد چه خصلتی ؟
يكی گفت من از بوی ديوار خانه ميفهمم كه در آن خانه طلا و جواهر هست يا نه و به همين علت به كاهدان نميزنيم.
ديگری گفت من هم هر كس را يک بار ببينم بعداً در هر لباسی او را ميشناسم
ديگری گفت من هم از هر ديواری ميتوانم بالا بروم
از شاه عباس پرسيدند تو چه خصوصيتی داری كه بتواند به حال ما مفيد باشد؟ شاه فكری كرد و گفت من اگر ريشم را بجنبانم كسی كه زندانی باشد آزاد ميشود! دزدها او را به جمع خود پذيرفتند و پس از سرقت، طلاها را در محلی مخفی كردند.

فردای آن شب شاه دستور داد كه آن سه دزد را دستگير كنند. وقتی دزدها را به دربار آوردند آن دزدی كه با يک بار ديدن همه را باز ميشناخت فهميد كه پادشاه رفيق شب گذشته آنها است پس
اين شعر را خطاب به شاه خواند كه

ما همه كرديم كار خويش را
ای بزرگ آخر بجنبان ريش را
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – این قسمت کلاس های آموزشی پایگاه تابستانی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت بیستم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت شیطان و فرعون

داستان کوتاه زیبا در مورد بلند نظری:
روزی روبرت دو ونسنزو گلف‌باز بزرگ آرژانتینی پس از بردن مسابقه و دریافت چک قهرمانی لبخند بر لب مقابل دوربین خبرنگاران وارد رختکن می‌شود تا آماده رفتن شود.
پس از ساعتی او داخل پارکینگ تک و تنها به طرف ماشینش می‌رفت که زنی به وی نزدیک می‌شود.
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت دوازدهم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت نوزدهم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت درسی از روبرت دو ونسنزو

داستان کوتاه زیبا در مورد بلند نظری:
روزی روبرت دو ونسنزو گلف‌باز بزرگ آرژانتینی پس از بردن مسابقه و دریافت چک قهرمانی لبخند بر لب مقابل دوربین خبرنگاران وارد رختکن می‌شود تا آماده رفتن شود.
پس از ساعتی او داخل پارکینگ تک و تنها به طرف ماشینش می‌رفت که زنی به وی نزدیک می‌شود.
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت یازدهم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت هجدهم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت سیب‌زمینی‌های بدبو

یک داستان زیبا و کوتاه در مورد کینه و نفرت:

معلم یک کودکستان به بچه‌های کلاس گفت که می‌خواهد با آن‌ها بازی کند. او به آن‌ها گفت که فردا هر کدام یک کیسه پلاستیکی بردارند و درون آن به تعداد آدم‌هایی که از آن‌ها بدشان می‌آید،
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت یازدهم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت اتوبوس مدرسه

مدرسه‌ای دانش‌آموزان را با اتوبوس به اردو می‌برد. در مسیر حرکت، اتوبوس به یک تونل نزدیک می‌شود که نرسیده به آن تابلویی با این مضمون دیده می‌شود: «حداکثر ارتفاع سه متر»

ارتفاع اتوبوس هم سه متر بود، ولی چون راننده قبلاً این مسیر را آمده بود با کمال اطمینان وارد تونل می‌شود، اما سقف اتوبوس به سقف تونل کشیده می‌شود و پس از به وجود آمده صدایی وحشتناک در اواسط تونل توقف می‌کند. ...
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

⚫️🏴📣📌سالروز شهادت امام جعفرصادق (ع)

سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) بر عموم شیعیان جهان تسلیت باد.

گوشه ای از زندگی نامه امام
...
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت هفدهم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت نهم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌کوتاه ولی خواندنی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت شانزدهم

آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می‌شوند؟! آن‌ها بر هر دروغگوی گنهکار نازل می‌گردند، شنیده‌هایشان را (به دیگران) القا می‌کنند و بیشترشان دروغگو هستند.
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌کوتاه ولی خواندنی

هیچ وقت خودت رو با همکلاسی هات مقایسه نکن، تو بهترین خودت باش
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌شیرینی های امسال – این قسمت استاد حدادی و استاد اسکندری

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت پانزدهم

و آن‌ها را در زمین بصورت گروه‌هایی، پراکنده ساختیم؛ گروهی از آن‌ها صالح، و گروهی ناصالحند. و آن‌ها را با نیکی‌ها و بدی‌ها آزمودیم، شاید بازگردند!
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت هشتم

اردوی زیبا و به یادماندنی #شهر_تاریخی_یزد - ویژه پایه نهم
یادش بخیر تو #قدیمی_ترین شهر ایران قدم زدیم و تموم جاهایی که بعضا تو تلویزیون و یا کتابها خونده بودمو با چشو خودم دیدیم.
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌کوتاه ولی خواندنی

نمره‌‌های خوب راه شما را به سمت یک دانشگاه خوب و سپس یک شغل خوب می‌کشانند و در نهایت زندگی بهتری می‌سازند.

پس به 18 و 19 راضی نشوید و هر روز برای 20 گرفتن تلاش کنید.
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌کوتاه ولی خواندنی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت هفتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌وِیژگی های دانش آموزان سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌کوتاه ولی خواندنی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت ششم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت پنجم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌کوتاه ولی خواندنی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت چهارم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌ویدئو خاطره سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌شیرینی های امسال – این قسمت استاد رضائیان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌دست سازه های دانش آموزی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

یادی از قدیم ندیما – قسمت دوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌کوتاه ولی خواندنی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌در گذر از خاطره ها – قسمت اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

ضد عفونی و آماده سازی مدرسه

رای حفظ سلامتی دانش آموزان عزیز هرروزه بعداز هر امتحان ضذ عفونی مدرسه در دستور کار نیروهای خدماتی قرار گرفت.
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

خاطره بازی – مسابقات دهه مبارک فجر

دیدن این کلیپ شاید بتونه یکم این روزا حالمونو عوض کنه .

یادش بخیر خیلی خوب بود.

به امید روزهایی که بتونیم بازم در کنار هم باشیم.
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

خاطره بازی – اردوی اصفهان ویژه پایه هشتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌زبان انگلیسی پایه نهم درس پنجم بخش اول و دوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌زبان انگلیسی پایه هفتم درس هفتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزش در سلام صادقیه همچنان جاریست ….

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌زبان انگلیسی پایه هفتم درس پنجم و ششم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌زبان انگلیسی نهم درس چهارم بخش اول و دوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌مراحل آماده سازی تمارین نوروزی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تمرین حرکات ورزشی در منزل

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هفتم قواعد و تمارین درس نهم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هشتم قسمت سوم حل تمارین درس هشتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هفتم قواعد و تمارین در هشتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه نهم حل تمرین مبحث حجم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌پشت صحنه کلاس های آنلاین دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه هفتم خلاصه فصل چهارم و ششم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هشتم حل تمرین بخش اول دوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌حل تمرین هشتم فصل های پنجم و هفتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هفتم حل تمارین کتاب مبحث توان و جذر و کاربرگ شماره1

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌جبر هفتم مبحث جبر و معادله بخش چهار،پنج و شش

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب نهم تدریس و حل تمرین فصل ششم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برنامه کلاس های آنلاین دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هفتم حل تمارین درس ششم و هفتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌صحبت های مدیریت محترم مجموعه جناب آقای ملارمضانی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌زیست و زمین هفتم تدریس فصل 14

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌مهر اولیا

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌اطلاعیه آزمون های تشریحی مدارس برتر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌پیام تشکر رئیس انجمن اولیا و مربیان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌زیست و زمین هفتم-تدریس فصل14 بخش اول ودوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هشتم قسمت دوم حل تمارین درس هفت

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برنامه کلاس های آنلاین دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌10 عادت دانش آموزان موفق-عادت اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌جبر هفتم مبحث معادله(بخش اول)و حل تستها (بخش سوم)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب نهم مبحث نامعادله و حل تمارین

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی نهم قسمت سوم درس هشتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه هشتم قسمت پنجم مبحث دایره

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌فیزیک نهم مبحث مفهوم فشار و فشار در مایعات و گازها

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌جبر هفتم حل تستهای اعداد اول ، ب.م.م و ک.م.م-بخش1و2

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌جبر هفتم مبحث بردار و مختصات ، ب.م.م و ک.م.م

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات هشتم قسمت سوم ادامه گروه های اسمی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌زیست و زمین هشتم مرور فصل هفتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌زیست نهم- تدریس فصل13

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌زیست و زمین هفتم قسمت اول مرور فصل 13 بخش اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌آزمون هفتگی 11 اسفند-آنلاین

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات نهم قسمت سوم مبحث زمان فعل بخش دوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هشتم قسمت اول حل تمارین درس ششم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هشتم مرور فصل توان و جذر،حل کاربرگ 3 بخش دوم و سوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب نهم مبحث تجزیه جمله مشترک وتجزیه مکعب دو جمله ای

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هشتم مرور فصل توان و جذر،حل کاربرگ 3 بخش اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌صحبت های مدیریت محترم مجموعه جناب آقای ملارمضانی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه هفتم مبحث زوایا،چند ضلعی،حجم و مساحت جانبی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌فیزیک نهم خلاصه فصل پنجم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات نهم مبحث زمان فعل و دانش های ادبی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات هشتم مبحث گروه اسمی و نقش های دستوری در جمله

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات هفتم قسمت سوم فعل

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه هشتم قسمت سوم خلاصه فصل 6بخش3و4

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه نهم -قسمت سوم حل کابرگ 7 سوال 2

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب فصل 7 (توان و جذر)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هفتم-نحوه محاسبه جذر تقریبی قسمت3و4

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب نهم – عبارت های جبری -اتحاد چاق و لاغر وتجزیه فاکتور گیری

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه هشتم-خلاصه فصل 6 قسمت اول و دوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات هفتم – جمله و انواع آن – اجزای جمله

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی نهم ترکیب های وصفی – مضاف و مضاف الیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه فصل 6 (مثلث ها)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هفتم قسمت اول مبحث جذر و ریشه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هفتم قسمت دوم مبحث جذر و ریشه بخش 2

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب نهم قسمت دوم اتحاد جمله مشترک و مکعب دو جمله ای

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌هفتم – بردار و مختصات بخش دوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌فیزیک شیمی – فصل ۹ (الکتریسیته)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه – قسمت دوم حل تمرین

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌قسمت اول خلاصه فصل 5 – حساب نهم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه – بخش اول خلاصه مبحث حجم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌🧪🌡علوم تجربی فصل نهم بخش اوّل

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌جبر هفتم قسمت اول بردار و مختصات (قرینه بردار)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌طعم یادگیری در منزل با سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌آماده سازی مدرسه و ضدعفونی کردن دبیرستان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد-هفته پانزدهم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌عادت های دانش آموزان موفق-عادت اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌کسب رتبه سوم در بخش سرود جشنواره فرهنگی اسوه حسنه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌درخششی دیگر از دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌اختتامیه مسابقات فرهنگی-هنری اسوه حسنه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌طرح پایش سلامت دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌دانش آموزان موفق

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر مبارک باد

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلاس های پژوهشی دبیرستان سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌کوتاه ولی شنیدنی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌آزمون های هفتگی ویژه پایه هفتم و هشتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلاس های آموزش خوشنویسی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌ایستگاه شادمانی انقلاب اسلامی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌روز فینال بازی های جشنواره بزرگ فجر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌نظرسنجی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌حماسه حضور در چهل و یکمین جشن انقلاب اسلامی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌مسابقات آشپزی جشنواره بزرگ فجر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌روز دوم بازی های جشنواره بزرگ فجر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – هفته چهاردهم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌شروع بازی های لیگ جنشواره فجر از امروز

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌مسابقات قویترین مردان سلام صادقیه از سری مسابقات جشنواره بزرگ فجر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌مسابقات تیر اندازی،توپ و طناب

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌دربی بزرگ سلام صادقیه دوره اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تجربه کارعملی در کارگاه کاروفناوری

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری مسابقات ویژه جشن بزرگ انقلاب

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌مسابقات فوتبال بین دانش آموزی برای مسابقات جشنواره فجر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌جلسات مشاوره انفرادی دانش آموزان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزش با طعم تجربه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تدریس زبان اگلیسی دبیرستان سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌دو شنبه های پژوهشی دبیرستان سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌«مدیریت زمان» چیست؟

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌رعایت بهداشت فردی بهترین راه پیشگیری از کرونا است.

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌12 بهمن ماه سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری مراسم عزاداری ویژه شب شهادت حضرت فاطمه(س)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری کارگاه شخصیت شناسی- ویژه پایه نهم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌آغاز جلسات معارفه ویژه داوطلبین ورودی سال تحصیلی 1400-99

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌حضور پرشور در جشنواره اسوه حسنه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارشی مصور از کارگاه کاروفناوری

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی شهر تاریخی اصفهان قسمت اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی شهر تاریخی اصفهان قسمت دوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی شهر تاریخی یزد (قسمت اول)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی شهر تاریخی یزد (قسمت دوم)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری آزمون های کتبی جشنواره اسوه حسنه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌گردش در بافت قدیم شهر تاریخی یزد

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌آغاز روزی ورزشی برای دانش آموزان پایه نهم در شهر یزد

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📚 🕓📌تحلیل آزمون، مرحله مهم در فرایند آموزش

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 آغازاردوی شهر تاریخی یزد – ویژه دانش آموزان پایه نهم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 روزی پر از خاطره و زیبایی در اصفهان برای دانش آموزان پایه هشتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📚 🕓📌اگر شما هم نمیدانید در طول روز چقدر درس بخوانید و چقدر استراحت کنید مطالعه این مقاله را به شما پیشنهاد میکنیم:

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – هفته سیزدهم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 آغازاردوی تفریحی اصفهان – ویژه دانش آموزان پایه هشتم

8️⃣ ویژه #پایه_هشتم
این اردو با مسئولیت و برنامه ریزی معاونت #فرهنگی دبیرستان #سلام_صادقیه متوسطه دوره اول برگزار گردد.
دانش آموزان با شرکت در جلسه توجیهی سوار اتوبوس شده و به مقصد راه آهن حرکت کردند .

امروز صبح دانش آموزان در سلامت کامل به راه آهن اصفهان رسیدند و درحال عضیمت به اردوگاه کشوری شهید بهشتی هستند.

به امید خاطراتی خوش و زیبا از اردوی به یادماندنی دانش آموزان
#سلام_صادقیه_متوسطه_دوره_اول در #شهر_تاریخی_اصفهان
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تسلیت هواپیمایی اکراین

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 آغاز پیش ثبت نام دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول

با توجه به آغاز پیش ثبت نام مجموعه مدارس سلام

دبیرستان سلام صادقیه(متوسطه دوره اول) در سال تحصیلی 1400-1399 اقدام به ثبت نام دانش آموزان مستعد و ممتاز در پایه های هفتم، هشتم و نهم خواهد نمود
با توجه به اهداف، برنامه ها و ظرفیت های موجود در این واحد آموزشی، ثبت نام دانش آموزان از طریق مصاحبه انفرادی خواهد بود.
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 شروع مجدد برنامه عادی کلاس های درس از روز شنبه21 دیماه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌 مهربانترین مادر دنیا

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌قرار آسمانی – همه می آییم….

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تهران فردا تعطيل است…

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌مراسم بزرگداشت سردار بزرگ و پرافتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌مراسم بزرگداشت میلاد باسعات حضرت زینب(س) و روز پرستار

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌اطلاعیه مهم هفته اول امتحانات

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلیپ تصویری اردوی سیاحتی زیارتی قم کاشان-ویژه پایه هفتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📚 🕓🤔راهکارهای تمرکز داشتن در حین مطالعه

♦️ یک لیست روزانه یا هفتگی از کارهایی که باید انجام دهید درست کنید.
♦️از یک تقویم یا سررسید استفاده کنید.
♦️زود از خواب بیدار شوید تا زمان لازم برای انجام همه ی کارها نداشته باشید.
♦️وقتی همه کارهایی که در آن روز باید انجام میدادید را انجام دهید، به خودتان جایزه بدهید و خودتان را تشویق کنید!
♦️برنامه درسی خود را بر اساس همان زمانی که در اختیار دارید بچینید.
♦️چیزهایی که بیشتر مورد نیازتان هستند را اولویت بندی کنید.
♦️ساعت هایی که در کلاس یا محل کار هستید را از برنامه خود جدا کنید و جزو آن حساب نکنید.
♦️برای خودتان مکان مشخصی را انتخاب کنید که هرروز همانجا مطالعه کنید.
♦️گروهی مطالعه کنید یا به یک گروه بپیوندید و با آنها مطالعه کنید.
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📚 🕓9 نکته برای مدیریت زمان در مطالعه

♦️ یک لیست روزانه یا هفتگی از کارهایی که باید انجام دهید درست کنید.
♦️از یک تقویم یا سررسید استفاده کنید.
♦️زود از خواب بیدار شوید تا زمان لازم برای انجام همه ی کارها نداشته باشید.
♦️وقتی همه کارهایی که در آن روز باید انجام میدادید را انجام دهید، به خودتان جایزه بدهید و خودتان را تشویق کنید!
♦️برنامه درسی خود را بر اساس همان زمانی که در اختیار دارید بچینید.
♦️چیزهایی که بیشتر مورد نیازتان هستند را اولویت بندی کنید.
♦️ساعت هایی که در کلاس یا محل کار هستید را از برنامه خود جدا کنید و جزو آن حساب نکنید.
♦️برای خودتان مکان مشخصی را انتخاب کنید که هرروز همانجا مطالعه کنید.
♦️گروهی مطالعه کنید یا به یک گروه بپیوندید و با آنها مطالعه کنید.
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌آزمون های رغبت سنج،توانایی،سلامت روانی -رفتاری …

اردوی تشویقی ویژه دانش آموزانی که در نماز جماعت شرکت کردند
بازی شبکه ای کانتر و بازی فوتبال جایزه دانش آموزان شرکت کننده در نماز جماعت
این اردو با هدف تشوق دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت برگزار گردید.
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی تشویقی نمازجماعت

اردوی تشویقی ویژه دانش آموزانی که در نماز جماعت شرکت کردند
بازی شبکه ای کانتر و بازی فوتبال جایزه دانش آموزان شرکت کننده در نماز جماعت
این اردو با هدف تشوق دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت برگزار گردید.
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌سه شنبه های پژوهشی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – هفته دوازدهم

اردوی تشویقی ویژه دانش آموزانی که در نماز جماعت شرکت کردند
بازی شبکه ای کانتر و بازی فوتبال جایزه دانش آموزان شرکت کننده در نماز جماعت
این اردو با هدف تشوق دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت برگزار گردید.
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی تفریحی شهریار

اردوی شهریار هم با تمام خاطرات خوب و زیباش تموم شد.

تنها تصاویر اردو هست که میتونه گوشه ای از خاطرات شیرین و به یاد موندنی اردو را به تصویر بکشه
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی زیارتی قم – کاشان – قسمت دوم

اردوی قم کاشان هم با تمام خاطرات خوب و زیباش تموم شد.

تنها تصاویر اردو هست که میتونه گوشه ای از خاطرات شیرین و به یاد موندنی اردو را به تصویر بکشه
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی زیارتی قم – کاشان – قسمت اول

اردوی قم کاشان هم با تمام خاطرات خوب و زیباش تموم شد.

تنها تصاویر اردو هست که میتونه گوشه ای از خاطرات شیرین و به یاد موندنی اردو را به تصویر بکشه
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌شروع اردوی سیاحتی زیارتی قم کاشان

دانش آموزان پایه هفتم امروز با شور وشوق وصف ناپذیری در مدرسه حضور داشتند .

دانش آموزان پس از جلسه توجیهی اردو که توسط مشاور محترم پایه جناب آقای علیان آماده سوار شدن به اتوبوس شدند.

دانش آموزان با بدرقه مدیریت محترم مدرسه جناب آقای رمضانی سوار اتوبوس شده و به سمت شهر قم و سپس شهر کاشان  حرکت کردند.

امید است این اردو یکی از زیباترین اردو ها در یاد و خاطره دانش آموزان پایه هفتم نقش ببندد.
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌اطلاعیه برگزاری کلاس های سه شنبه و چهارشنبه

به اطلاع اولیای گرامی میرساند.
با توجه به برگزاری اردوهای تفریحی روز سه شنبه و چهارشنبه دوازدهم و سیزدم آذرماه، مدرسه طبق برنامه تحویلی به دانش آموزان به فعالیت خود ادامه داده و ساعت تعطیلی دراین دوروز 13:10 خواهد بود.

با دانش آموزان غایب درروزهای ذکر شده طبق آیین نامه مدرسه برخورد خواهد شد.
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری اولین آزمون جامع مدارس برتر ایران

دوره آزمون جامع دبیرستان سلام صادقیه دوره اول  امروز با برگزاری آزمون جامع مدارس برتر در کلیه مدارس سلام به اتمام رسید.

انشالله این دوره باتمام فرازو نشیب هایی که داشت توانسته باشد بار علمی کوچکی بر دانش آموزان عزیز افزوده باشد.

به امید موفقیت روز افزون فرزندانمان در آزمون جامع مدارس برتر کشور
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری دانش افزایی اولیا با حضور دکتر حدادی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌شروع دوره های آمادگی آزمون جامع مدارس سلام

این دوره آموزشی به مدت یک هفته  در دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول با هدف آمادگی شرکت دانش آموزان عزیز در آزمون جامع مجموعه مدارس سلام که در روز دوشنبه 11 آذر ماه برگزار میگردد.
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری اردوی درسی ویژه آزمون جامع

این دوره آموزشی به مدت یک هفته  در دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول با هدف آمادگی شرکت دانش آموزان عزیز در آزمون جامع مجموعه مدارس سلام که در روز دوشنبه 11 آذر ماه برگزار میگردد.
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌آغاز امامت و ولایت امام زمان (عج)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌سالکَرد ولادت بیامبر اکرم (ص) وآغاز هفته وحدت

سالکَرد ولادت بیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق و آغاز هفته وحدت بر عموم شیعیان تبریک وتهنیت باد
ماه ربیع الاول یاد آور میلاد آخرین رسول خدا و پیامبر صلح و دوستی است که به حقیقت فصلی برای عمل به سیره آن مقام آسمانی بوده و هفته وحدت بی‌تردید نماد و پیام صلح و دوستی برای پیروان راستین و حقیقی دین و مکتب انسان ساز اسلام است.

هفته وحدت چیست و چرا نیاز به وحدت داریم؟
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌اطلاعیه اردوی درسی روز جمعه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌پیش آزمون جامع-آنلاین

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی زیارتی – سیاحتی قم-کاشان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌سالروز شهادت امام حسن عسگری(ع)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارش مصور مراسم بزرگداشت یوم الله 13 آبان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری آزمون هماهنگ مدارس برتر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره7

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره6

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارش مصور بازی ها انجام شده در لیگ13 آبان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برپایی سفره نذری در دهه آخر صفر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌13 آبان روز استکبار ستیزی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تسلیت برای دهه آخر صفر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌نتایج انتخابات انجمن اولیا و مربیان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تمرین تأتر پنجشنبه ها

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برپایی استگاه صلواتی ویژه شهادت امام حسن(ع)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برپایی نماز جماعت در نمازخانه مدرسه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزش تخصصی پینگ پنگ درپنجشنبه های ورزشی سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزش تخصصی فوتبال درپنجشنبه های ورزشی سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزش تخصصی والیبال درپنجشنبه های ورزشی سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برپایی مراسم عزاداری و ذکر مصیبت

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌سخنرانی درمورد خصوصیات امام حسین(ع)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برپایی ایستگاه صلواتی در آستانه اربعین حسینی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری امتحانات هفتگی در زنگ آزمون

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری آزمون هماهنگ زبان ترمیک

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تاب آوری – سخن سوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزشی نوین به سبک سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارشی مصور از کلاس های پنجشنبه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارشی مصور از کلاس های کارو فناوری

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری پرشور نماز جماعت

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌اولین جلسه اولیا و مربیان پایه هفتم دبیرستان سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تاب آوری – سخن سوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌استعداد یابی دانش آموزان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌آزمایش برد راکت های آبی دانش آموزان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری امتحانات هفتگی در زنگ آزمون

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌توزیع ملزومات کلاس های فرهنگی و هنری

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تاب آوری – سخن سوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌اولین جلسه اولیا و مربیان پایه نهم دبیرستان سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تاب آوری – سخن دوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌زنگ پژوهش در دبیرستان سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌تاب آوری – سخن اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌اولین جلسه اولیا و مربیان دبیرستان سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

حال و هوای دانش آموزان در روز اول مهرماه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌آغاز رسمی سال تحصیلی جدید در دبیرستان سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

استقبال از دانش آموزان در روز اول مهر ماه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسين(ع)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

تکالیف تابستانی پایه هفتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

تکالیف تابستانی پایه هشتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

تکالیف تابستانی پایه نهم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اطلاعیه تعطیلی مدرسه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره5

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره4

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره2

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره3

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی ویژه اوپارک

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

آزمون جامع تابستانه دبیرستان سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره1

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌لغات درس زبان انگلیسی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی تفریحی کردان (قسمت اول)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی تفریحی کردان (قسمت دوم)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌ثبت نام و سایزگیری لباس فرم دانش آموزان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی پینتبال و لیزر تک پایه هفتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌بازدید ار کارخانه بستنی میهن پایه هشتم و نهم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌لغات درس زبان انگلیسی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارش مسابقات فوتبال – لیگ تابستانی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی تهران گردی پایه هفتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌لغات درس زبان انگلیسی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی تفریحی پارک جنگلی چیتگر – پایه هفتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌راه اندازی کانل مدرسه در پیام رسان بله

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌دوشنبه های پژوهشی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌لغات مورد نیاز زبان انگلیسی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلاس های زبان ترمیک پایگاه تابستانی سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلاس های آموزشی پایگاه تابستانی سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

آغاز رسمی اردو های داغ تابستانی دبیرستان سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

جشن میلاد حضرت موسی الرضا(ع)به سبک سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌روز پژوهشی در دبیرستان سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی مجتمع تفریحی ارم سبز دبیرستان سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

📣📌یکشنبه های خیس سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

آغاز رسمی پایگاه تابستانی دبیرستان سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

هفته اول مدرسه فوتبال صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

آغاز اردوهای پر از نشاط پایگاه تابستانی سلام صادقیه با اردوی شناخت هفتمی ها

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

جشن بندگی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

زنگ انشاء : بازنویسی حکایت

 بازنویسی حکایت : نیک است؛ اما می‌ترسم این ذکر به سجود بیانجامد
نگارن…
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

شعر : مولای آفتاب ( شهادت امام هادی (ع))

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

جشن ولادت حضرت زهرا(س)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

بزرگداشت دهه مبارکه فجر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی یک روزه : پایه هفتم / اردوگاه شهید چمران / اسفند ماه 97

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

انشاء : توصیف بهار

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

معرفی کتاب : کشتی پهلو گرفته

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

شعر : مدح حضرت زهرا (س)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

انشاء:بازنویسی ضرب المثل

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

شعر : مادر مردها

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مسابقات پروژه های پژوهشی سلام کاپ

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دهه فجر مبارک باد

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

نتایج درخشان دانش آموزان مدرسه سلام صادقیه در مسابقات علمی بردار

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

زنگ انشاء : اتوبوس

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

داستان کوتاه : داروخانه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

زنگ انشاء : زندگی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

داستان کوتاه : « میم نون »

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

فردوسی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی سیاحتی شهر زیبای اصفهان ( پایه هشتم ) دی ماه 97

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی سیاحتی یزد ( پایه نهم ) دی ماه 97

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

سال میلادی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

کلاس های پژوهش و استعدادیابی دانش آموزان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی ورزشی-تفریحی شهریار

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی زیارتی-سیاحتی مشهد مقدس (پایه هفتم)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

داستان کوتاه : دو روز آخر سال

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

شعر : مدح امام حسن عسگری (ع)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

افتخار آفرینی تیم پژوهش مدرسه در مسابقات ربوکاپ آسیا-اقیانوسیه 2018

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

فصل زیبای بهار

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

قطره بارانم که از ابری چکیده ام…

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

شعر : مدح پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مراسم روز 13 آبان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مراسم عزاداری شب های آخر ماه صفر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

در تابستان 97 چه گذشت؟

گزارش تصویری از پایگاه تابستانی دبیرستان دوره اول سلام صادقیه - تابستان 97
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

جلسه اولیا و مربیان سال تحصیلی 97-98

گزارش تصویری اولین جلسه شورای اولیا و مربیان در سال تحصیلی 97-98 …
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

جلسه شورای دبیران سال تحصیلی 97-98

جلسه شورای دبیران دبیرستان دوره اول سلام صادقیه با حضور کادر اجرا…
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

گزارش تصویری پایگاه تابستانی 97

پایگاه تابستانی دبیرستان دوره اول سلام صادقیه از 17 تیرماه به …
دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

جشنواره ورزشی سلام کاپ

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری ایستگاه صلواتی در ایاد شعبانیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری دور همی مشکات

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

جشن بزرگ ایاد شعبانیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

آموزش چاپ دستی لیولئوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری یادواره شهدا

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اختتامیه کارسوق زبان انگلیسی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مسابقات سلام کاپ

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

سومین جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام (افتتاحیه)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برپایی بازارچه خیره کسب و کار

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی تشویقی اردوگاه عصر انقلاب

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری جلسات دانش افزایی اولیا

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

کارسوق زبان انگلیسی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مراسم ویژه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

آغاز برگزاری جلسات آشنایی با مدرسه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مراسم ویژه دهه مبارک فجر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری اردوهای انقلاب

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

قوی ترین مردان سلامی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری دومین اردوی پدر و پسر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی پدر و پسر

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری جشن بزرگ بندگی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مسابقه جذاب والیبال معلمین و دانش آموزان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

صبحگاهی جذاب و پر نشاط

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

سلام لیگا

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوهای عصر مانی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مجمع عمومی دبیران دبیرستان سلام صادقیه

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

ایستگاه هنر و خلاقیت

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی پدر و پسر(جمعه بازی)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مراسم روز13آبان و روز دانش آموز

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی به یادماندنی مشهد ویژه پایه هفتم(قسمت اول)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مسابقه اقتصادی هندسه (ماه ) ویژه پایه هفتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

جشن ولادت حضرت امام علی علیه السلام

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

فینال مسابقات زیست و زمین شناسی پایه هفتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی بولینگ مجموعه ورزشی انقلاب- جایزه نفرات برتر آزمون جامع2

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

جشن سلول خوران درس زیست و زمین شناسی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی مشهد مقدس ویژه پایه هفتم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری اروی ساحتی زیارتی شمس(مشهد مقدس)قسمت اول

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری اروی سیاحتی زیارتی شمس(مشهد مقدس)قسمت دوم

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی تفریحی کردان کرج

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری جشن ولادت امیر المومنین حضرت علی (ع)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مسابقه بله یا خیر زیست و زمین شناسی

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

جشن بزرگ بندگی (ویژه پایه هشتم)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

آزمون های بین المللی ریاضیات(کانگرو)

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

آموزش ساخت شیطونک توسط دانش آموزان

دی ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر