آزمایش زاج تشکیل بلور

مهر ۲۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

آموزش حرکات ورزشی (قسمت سوم)

مهر ۲۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

آشپزی با علوم(ویدئو های ارسالی)

مهر ۲۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

آشپزی با علوم

مهر ۲۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

صحبت های جناب آقای حدادی پیرامون بخش جدید ماهرشو

مهر ۲۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

فرم شناسنامه تندرستی – ورزشی دانش آموزان

مهر ۲۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣🖤🏴کلیپ به مناسبت اربعین حسینی

شهریور ۲۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌اطلاعیه

شهریور ۲۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣🎥کلیپ آغاز کلاس های فرهنگی و هنری

شهریور ۲۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت سوم)

شهریور ۱۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت چهارم)

شهریور ۱۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت پنجم)

شهریور ۱۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت ششم)

شهریور ۱۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت پنجم)

شهریور ۱۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

شهریور ۱۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

شهریور ۱۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت چهارم)

شهریور ۱۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت سوم)

شهریور ۱۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

شهریور ۱۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت سوم)

شهریور ۱۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت سوم)

شهریور ۱۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت چهارم)

شهریور ۱۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

شهریور ۱۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت سوم)

شهریور ۱۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۱۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

شهریور ۱۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

شهریور ۱۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت سوم)

شهریور ۱۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت چهارم)

شهریور ۱۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

شهریور ۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت سوم)

شهریور ۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

شهریور ۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

شهریور ۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

شهریور ۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

شهریور ۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

شهریور ۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

شهریور ۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت سوم)

شهریور ۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

شهریور ۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

شهریور ۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

شهریور ۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت دوم)

شهریور ۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#روایت_شب سوم_محرم

شهریور ۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#مروری_بر_کلاس_های_تابستان 99-(قسمت اول)

شهریور ۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#روایت_شب دوم_محرم

مرداد ۳۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۳۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#روایت_شب اول_محترم

مرداد ۳۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

مرداد ۳۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – حضرت سلیمان وجوان ژولیده

مرداد ۲۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۲۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد

مرداد ۲۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

مرداد ۲۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #مدیران_آینده

مرداد ۲۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۲۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۲۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

مرداد ۲۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #مدیران_آینده

مرداد ۲۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۲۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

مرداد ۲۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #مدیران_آینده

مرداد ۲۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۲۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

مرداد ۲۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #مدیران_آینده

مرداد ۲۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری #آزمون_جامع_تشریحی پایگاه تابستانی

مرداد ۲۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۲۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

مرداد ۲۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #مدیران_آینده

مرداد ۲۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۲۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

مرداد ۲۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #مدیران_آینده

مرداد ۲۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌جلسه مشاوره فردی دانش آموزان پایه هفتم

مرداد ۲۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۲۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

مرداد ۱۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #مدیران_آینده

مرداد ۱۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۱۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

مرداد ۱۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #مدیران_آینده

مرداد ۱۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۱۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

مرداد ۱۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #مدیران_آینده

مرداد ۱۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۱۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 📣📌🌞 #یک_حدیث_از_بزرگان

مرداد ۱۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #تربیت_مدیران_آینده

مرداد ۱۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۱۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #تربیت_مدیران_آینده

مرداد ۱۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۱۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۱۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۱۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌جلسه استعدادیابی طرح پادصاد

مرداد ۱۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۱۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلیپ برگزاری مسابقه بسیارجذاب علمی سرگرمی منچ بازی(مرحله دوم)

مرداد ۱۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #اماکن_دیدنی_به_روایت_تصویر

مرداد ۱۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته دی – قسمت آخر

مرداد ۱۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته دی – قسمت ششم

مرداد ۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته دی – قسمت پنجم

مرداد ۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – ترس از بزرگی مشکل

مرداد ۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته دی – قسمت چهارم

مرداد ۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت کشاورز و حاکم

مرداد ۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته دی – قسمت سوم

مرداد ۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌جلسه استعدادیابی طرح پادصاد

مرداد ۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت سخنرانی ملا نصرالدین

مرداد ۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته دی – قسمت دوم

مرداد ۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌مصاحبه اختصاصی مسئول پایه هفتم با دانش آموزان

مرداد ۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته دی – قسمت اول

مرداد ۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته به حساب بابا – قسمت آخر

تیر ۲۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته به حساب بابا – قسمت ششم

تیر ۲۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته به حساب بابا – قسمت پنجم

تیر ۲۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📚 #پند_و_اندرز – 🌿دعای بهلول

تیر ۲۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته به حساب بابا – قسمت چهارم

تیر ۲۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📚 #پند_و_اندرز – 🌿 5 اصل زندگی

تیر ۲۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته به حساب بابا – قسمت سوم

تیر ۲۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📚 #پند_و_اندرز – 🌿 هر آنچه از من بر می‌آمد

تیر ۲۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته به حساب بابا – قسمت دوم

تیر ۲۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📚 #پند_و_اندرز – 🌿 خاطره ای قابل تامل از فرزند ﮔﺎﻧﺪﯼ

تیر ۲۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته به حساب بابا – قسمت اول

تیر ۲۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته روم به دیوار- قسمت آخر

تیر ۲۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته روم به دیوار- قسمت ششم

تیر ۱۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته روم به دیوار- قسمت پنجم

تیر ۱۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته روم به دیوار- قسمت چهارم

تیر ۱۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته روم به دیوار- قسمت سوم

تیر ۱۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته روم به دیوار- قسمت دوم

تیر ۱۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته روم به دیوار- قسمت اول

تیر ۱۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت زود قضاوت نکنیم

تیر ۱۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – این قسمت اردوی تفریحی شهریار

تیر ۱۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت بیست و چهارم

تیر ۱۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

🎉میلاد امام رضا علیه السلام مبارکباد🎉

تیر ۱۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – این قسمت اردوی مجتمع تفریحی ارم سبز

تیر ۱۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت بیست و سوم

تیر ۱۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت گندم زگندم بروید،جو ز جو

تیر ۱۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌گفتگوی صمیمانه مدیریت محترم دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

تیر ۱۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌جلسه توجیهی پایه هشتم و نهم

تیر ۱۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته شنیدی میگن- قسمت ششم

تیر ۱۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت توکل بر خداوند

تیر ۱۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – این قسمت اردوی رندان

تیر ۱۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته شنیدی میگن- قسمت ششم

تیر ۱۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت هیچ کار خداوند بی‌حکمت نیست

تیر ۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌📣📌یادی از قدیم ندیما – این قسمت آموزش اردوی تفریحی پارک جنگلی چیتگر

تیر ۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته شنیدی میگن- قسمت پنجم

تیر ۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#ماهر_شو – رشته برنامه نویسی

تیر ۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 کلاس های فرهنگی و هنری – فتوشاپ

تیر ۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 کلاس های فرهنگی و هنری – آموزش کارکتر سازی

تیر ۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 کلاس های فرهنگی و هنری – آموزش استاپ موشن

تیر ۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌معرفی کلاس های فرهنگی و هنری تابستان

تیر ۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#ماهر_شو – رشته علوم پژشکی

تیر ۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 مصاحبه با دانش آموزان ورودی جدید و تعیین سطح کلاس های زبان ترمیک

تیر ۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته شنیدی میگن- قسمت چهارم

تیر ۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت ارثیه مرد ثروتمند

تیر ۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#ماهر_شو – رشته معماری

تیر ۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته شنیدی میگن- قسمت سوم

تیر ۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت کفاش و سوزن

تیر ۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#ماهر_شو – رشته الکترونیک

تیر ۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته شنیدی میگن- قسمت دوم

تیر ۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت (یا قناعت یا خاک گور)

تیر ۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – این قسمت آموزش چاپ دستی لیولئوم

تیر ۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌 #شوخی_گراف – این هفته شنیدی میگن -قسمت اول

تیر ۳, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت پشتیبان

👑یک شب شاه عباس با لباس مبدل در كوچه های شهر ميگشت كه به سه دزد برخورد كرد كه قصد دزدی داشتند. شاه عباس وانمود كرد كه او هم دزد است و از آنان خواست كه او را وارد دار و دسته خود كنند. دزدان گفتند ما سه نفر هر يک خصلتی داريم كه به وقت ضرورت به كار می آيد
👑شاه عباس پرسيد چه خصلتی ؟
يكی گفت من از بوی ديوار خانه ميفهمم كه در آن خانه طلا و جواهر هست يا نه و به همين علت به كاهدان نميزنيم.
ديگری گفت من هم هر كس را يک بار ببينم بعداً در هر لباسی او را ميشناسم
ديگری گفت من هم از هر ديواری ميتوانم بالا بروم
از شاه عباس پرسيدند تو چه خصوصيتی داری كه بتواند به حال ما مفيد باشد؟ شاه فكری كرد و گفت من اگر ريشم را بجنبانم كسی كه زندانی باشد آزاد ميشود! دزدها او را به جمع خود پذيرفتند و پس از سرقت، طلاها را در محلی مخفی كردند.

فردای آن شب شاه دستور داد كه آن سه دزد را دستگير كنند. وقتی دزدها را به دربار آوردند آن دزدی كه با يک بار ديدن همه را باز ميشناخت فهميد كه پادشاه رفيق شب گذشته آنها است پس
اين شعر را خطاب به شاه خواند كه

ما همه كرديم كار خويش را
ای بزرگ آخر بجنبان ريش را
تیر ۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌#ماهر_شو – ماهرشوچیست؟

تیر ۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت بیست و دوم

تیر ۲, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت حکایت تاجر

👑یک شب شاه عباس با لباس مبدل در كوچه های شهر ميگشت كه به سه دزد برخورد كرد كه قصد دزدی داشتند. شاه عباس وانمود كرد كه او هم دزد است و از آنان خواست كه او را وارد دار و دسته خود كنند. دزدان گفتند ما سه نفر هر يک خصلتی داريم كه به وقت ضرورت به كار می آيد
👑شاه عباس پرسيد چه خصلتی ؟
يكی گفت من از بوی ديوار خانه ميفهمم كه در آن خانه طلا و جواهر هست يا نه و به همين علت به كاهدان نميزنيم.
ديگری گفت من هم هر كس را يک بار ببينم بعداً در هر لباسی او را ميشناسم
ديگری گفت من هم از هر ديواری ميتوانم بالا بروم
از شاه عباس پرسيدند تو چه خصوصيتی داری كه بتواند به حال ما مفيد باشد؟ شاه فكری كرد و گفت من اگر ريشم را بجنبانم كسی كه زندانی باشد آزاد ميشود! دزدها او را به جمع خود پذيرفتند و پس از سرقت، طلاها را در محلی مخفی كردند.

فردای آن شب شاه دستور داد كه آن سه دزد را دستگير كنند. وقتی دزدها را به دربار آوردند آن دزدی كه با يک بار ديدن همه را باز ميشناخت فهميد كه پادشاه رفيق شب گذشته آنها است پس
اين شعر را خطاب به شاه خواند كه

ما همه كرديم كار خويش را
ای بزرگ آخر بجنبان ريش را
تیر ۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – این قسمت کلاس های زبان ترمیک

تیر ۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت بیست و یکم

تیر ۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت شاه عباس و سه دزد

👑یک شب شاه عباس با لباس مبدل در كوچه های شهر ميگشت كه به سه دزد برخورد كرد كه قصد دزدی داشتند. شاه عباس وانمود كرد كه او هم دزد است و از آنان خواست كه او را وارد دار و دسته خود كنند. دزدان گفتند ما سه نفر هر يک خصلتی داريم كه به وقت ضرورت به كار می آيد
👑شاه عباس پرسيد چه خصلتی ؟
يكی گفت من از بوی ديوار خانه ميفهمم كه در آن خانه طلا و جواهر هست يا نه و به همين علت به كاهدان نميزنيم.
ديگری گفت من هم هر كس را يک بار ببينم بعداً در هر لباسی او را ميشناسم
ديگری گفت من هم از هر ديواری ميتوانم بالا بروم
از شاه عباس پرسيدند تو چه خصوصيتی داری كه بتواند به حال ما مفيد باشد؟ شاه فكری كرد و گفت من اگر ريشم را بجنبانم كسی كه زندانی باشد آزاد ميشود! دزدها او را به جمع خود پذيرفتند و پس از سرقت، طلاها را در محلی مخفی كردند.

فردای آن شب شاه دستور داد كه آن سه دزد را دستگير كنند. وقتی دزدها را به دربار آوردند آن دزدی كه با يک بار ديدن همه را باز ميشناخت فهميد كه پادشاه رفيق شب گذشته آنها است پس
اين شعر را خطاب به شاه خواند كه

ما همه كرديم كار خويش را
ای بزرگ آخر بجنبان ريش را
خرداد ۳۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – این قسمت کلاس های آموزشی پایگاه تابستانی

خرداد ۳۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت بیستم

خرداد ۳۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت شیطان و فرعون

داستان کوتاه زیبا در مورد بلند نظری:
روزی روبرت دو ونسنزو گلف‌باز بزرگ آرژانتینی پس از بردن مسابقه و دریافت چک قهرمانی لبخند بر لب مقابل دوربین خبرنگاران وارد رختکن می‌شود تا آماده رفتن شود.
پس از ساعتی او داخل پارکینگ تک و تنها به طرف ماشینش می‌رفت که زنی به وی نزدیک می‌شود.
خرداد ۳۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت دوازدهم

خرداد ۳۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت نوزدهم

خرداد ۳۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت درسی از روبرت دو ونسنزو

داستان کوتاه زیبا در مورد بلند نظری:
روزی روبرت دو ونسنزو گلف‌باز بزرگ آرژانتینی پس از بردن مسابقه و دریافت چک قهرمانی لبخند بر لب مقابل دوربین خبرنگاران وارد رختکن می‌شود تا آماده رفتن شود.
پس از ساعتی او داخل پارکینگ تک و تنها به طرف ماشینش می‌رفت که زنی به وی نزدیک می‌شود.
خرداد ۲۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت یازدهم

خرداد ۲۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت هجدهم

خرداد ۲۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت سیب‌زمینی‌های بدبو

یک داستان زیبا و کوتاه در مورد کینه و نفرت:

معلم یک کودکستان به بچه‌های کلاس گفت که می‌خواهد با آن‌ها بازی کند. او به آن‌ها گفت که فردا هر کدام یک کیسه پلاستیکی بردارند و درون آن به تعداد آدم‌هایی که از آن‌ها بدشان می‌آید،
خرداد ۲۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت یازدهم

خرداد ۲۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📙📘📕📗#هر_شب_یک_داستان_کوتاه – این قسمت اتوبوس مدرسه

مدرسه‌ای دانش‌آموزان را با اتوبوس به اردو می‌برد. در مسیر حرکت، اتوبوس به یک تونل نزدیک می‌شود که نرسیده به آن تابلویی با این مضمون دیده می‌شود: «حداکثر ارتفاع سه متر»

ارتفاع اتوبوس هم سه متر بود، ولی چون راننده قبلاً این مسیر را آمده بود با کمال اطمینان وارد تونل می‌شود، اما سقف اتوبوس به سقف تونل کشیده می‌شود و پس از به وجود آمده صدایی وحشتناک در اواسط تونل توقف می‌کند. ...
خرداد ۲۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

⚫️🏴📣📌سالروز شهادت امام جعفرصادق (ع)

سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) بر عموم شیعیان جهان تسلیت باد.

گوشه ای از زندگی نامه امام
...
خرداد ۲۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت هفدهم

خرداد ۲۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت نهم

خرداد ۲۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌کوتاه ولی خواندنی

خرداد ۲۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت شانزدهم

آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می‌شوند؟! آن‌ها بر هر دروغگوی گنهکار نازل می‌گردند، شنیده‌هایشان را (به دیگران) القا می‌کنند و بیشترشان دروغگو هستند.
خرداد ۲۶, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌کوتاه ولی خواندنی

هیچ وقت خودت رو با همکلاسی هات مقایسه نکن، تو بهترین خودت باش
خرداد ۲۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌شیرینی های امسال – این قسمت استاد حدادی و استاد اسکندری

خرداد ۲۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – قسمت پانزدهم

و آن‌ها را در زمین بصورت گروه‌هایی، پراکنده ساختیم؛ گروهی از آن‌ها صالح، و گروهی ناصالحند. و آن‌ها را با نیکی‌ها و بدی‌ها آزمودیم، شاید بازگردند!
خرداد ۲۵, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت هشتم

اردوی زیبا و به یادماندنی #شهر_تاریخی_یزد - ویژه پایه نهم
یادش بخیر تو #قدیمی_ترین شهر ایران قدم زدیم و تموم جاهایی که بعضا تو تلویزیون و یا کتابها خونده بودمو با چشو خودم دیدیم.
خرداد ۲۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌کوتاه ولی خواندنی

نمره‌‌های خوب راه شما را به سمت یک دانشگاه خوب و سپس یک شغل خوب می‌کشانند و در نهایت زندگی بهتری می‌سازند.

پس به 18 و 19 راضی نشوید و هر روز برای 20 گرفتن تلاش کنید.
خرداد ۲۴, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌کوتاه ولی خواندنی

خرداد ۲۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت هفتم

خرداد ۲۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌وِیژگی های دانش آموزان سلام صادقیه

خرداد ۲۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌کوتاه ولی خواندنی

خرداد ۲۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت ششم

خرداد ۲۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت پنجم

خرداد ۱۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌کوتاه ولی خواندنی

خرداد ۱۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادی از قدیم ندیما – قسمت چهارم

خرداد ۱۹, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌ویدئو خاطره سلام صادقیه

خرداد ۱۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌شیرینی های امسال – این قسمت استاد رضائیان

خرداد ۱۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلیپ تصویری اردوی سیاحتی زیارتی قم کاشان-ویژه پایه هفتم

خرداد ۱۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌دست سازه های دانش آموزی

خرداد ۱۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

یادی از قدیم ندیما – قسمت دوم

خرداد ۱۸, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌کوتاه ولی خواندنی

خرداد ۱۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌در گذر از خاطره ها – قسمت اول

خرداد ۱۷, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

ضد عفونی و آماده سازی مدرسه

رای حفظ سلامتی دانش آموزان عزیز هرروزه بعداز هر امتحان ضذ عفونی مدرسه در دستور کار نیروهای خدماتی قرار گرفت.
خرداد ۱۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

خاطره بازی – مسابقات دهه مبارک فجر

دیدن این کلیپ شاید بتونه یکم این روزا حالمونو عوض کنه .

یادش بخیر خیلی خوب بود.

به امید روزهایی که بتونیم بازم در کنار هم باشیم.
خرداد ۱۰, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

خاطره بازی – اردوی اصفهان ویژه پایه هشتم

اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۹/توسط مهدی دانشفر

📣📌زبان انگلیسی پایه نهم درس پنجم بخش اول و دوم

اسفند ۲۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌زبان انگلیسی پایه هفتم درس هفتم

اسفند ۲۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزش در سلام صادقیه همچنان جاریست ….

اسفند ۲۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌زبان انگلیسی پایه هفتم درس پنجم و ششم

اسفند ۲۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌زبان انگلیسی نهم درس چهارم بخش اول و دوم

اسفند ۲۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌مراحل آماده سازی تمارین نوروزی

اسفند ۲۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تمرین حرکات ورزشی در منزل

اسفند ۲۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هفتم قواعد و تمارین درس نهم

اسفند ۲۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هشتم قسمت سوم حل تمارین درس هشتم

اسفند ۲۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هفتم قواعد و تمارین در هشتم

اسفند ۲۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه نهم حل تمرین مبحث حجم

اسفند ۲۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌پشت صحنه کلاس های آنلاین دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

اسفند ۲۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه هفتم خلاصه فصل چهارم و ششم

اسفند ۲۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هشتم حل تمرین بخش اول دوم

اسفند ۲۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌حل تمرین هشتم فصل های پنجم و هفتم

اسفند ۱۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هفتم حل تمارین کتاب مبحث توان و جذر و کاربرگ شماره1

اسفند ۱۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌جبر هفتم مبحث جبر و معادله بخش چهار،پنج و شش

اسفند ۱۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب نهم تدریس و حل تمرین فصل ششم

اسفند ۱۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برنامه کلاس های آنلاین دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

اسفند ۱۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هفتم حل تمارین درس ششم و هفتم

اسفند ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌صحبت های مدیریت محترم مجموعه جناب آقای ملارمضانی

اسفند ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌زیست و زمین هفتم تدریس فصل 14

اسفند ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌مهر اولیا

اسفند ۱۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌اطلاعیه آزمون های تشریحی مدارس برتر

اسفند ۱۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌پیام تشکر رئیس انجمن اولیا و مربیان

اسفند ۱۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌زیست و زمین هفتم-تدریس فصل14 بخش اول ودوم

اسفند ۱۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هشتم قسمت دوم حل تمارین درس هفت

اسفند ۱۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برنامه کلاس های آنلاین دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

اسفند ۱۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌10 عادت دانش آموزان موفق-عادت اول

اسفند ۱۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌جبر هفتم مبحث معادله(بخش اول)و حل تستها (بخش سوم)

اسفند ۱۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب نهم مبحث نامعادله و حل تمارین

اسفند ۱۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی نهم قسمت سوم درس هشتم

اسفند ۱۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه هشتم قسمت پنجم مبحث دایره

اسفند ۱۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌فیزیک نهم مبحث مفهوم فشار و فشار در مایعات و گازها

اسفند ۱۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌جبر هفتم حل تستهای اعداد اول ، ب.م.م و ک.م.م-بخش1و2

اسفند ۱۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌جبر هفتم مبحث بردار و مختصات ، ب.م.م و ک.م.م

اسفند ۱۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات هشتم قسمت سوم ادامه گروه های اسمی

اسفند ۱۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌زیست و زمین هشتم مرور فصل هفتم

اسفند ۱۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌زیست نهم- تدریس فصل13

اسفند ۱۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌زیست و زمین هفتم قسمت اول مرور فصل 13 بخش اول

اسفند ۱۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌آزمون هفتگی 11 اسفند-آنلاین

اسفند ۱۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات نهم قسمت سوم مبحث زمان فعل بخش دوم

اسفند ۱۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی هشتم قسمت اول حل تمارین درس ششم

اسفند ۱۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هشتم مرور فصل توان و جذر،حل کاربرگ 3 بخش دوم و سوم

اسفند ۱۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب نهم مبحث تجزیه جمله مشترک وتجزیه مکعب دو جمله ای

اسفند ۱۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هشتم مرور فصل توان و جذر،حل کاربرگ 3 بخش اول

اسفند ۸, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌صحبت های مدیریت محترم مجموعه جناب آقای ملارمضانی

اسفند ۸, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه هفتم مبحث زوایا،چند ضلعی،حجم و مساحت جانبی

اسفند ۸, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌فیزیک نهم خلاصه فصل پنجم

اسفند ۸, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات نهم مبحث زمان فعل و دانش های ادبی

اسفند ۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات هشتم مبحث گروه اسمی و نقش های دستوری در جمله

اسفند ۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات هفتم قسمت سوم فعل

اسفند ۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه هشتم قسمت سوم خلاصه فصل 6بخش3و4

اسفند ۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه نهم -قسمت سوم حل کابرگ 7 سوال 2

اسفند ۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب فصل 7 (توان و جذر)

اسفند ۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هفتم-نحوه محاسبه جذر تقریبی قسمت3و4

اسفند ۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب نهم – عبارت های جبری -اتحاد چاق و لاغر وتجزیه فاکتور گیری

اسفند ۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه هشتم-خلاصه فصل 6 قسمت اول و دوم

اسفند ۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌ادبیات هفتم – جمله و انواع آن – اجزای جمله

اسفند ۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌عربی نهم ترکیب های وصفی – مضاف و مضاف الیه

اسفند ۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه فصل 6 (مثلث ها)

اسفند ۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هفتم قسمت اول مبحث جذر و ریشه

اسفند ۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب هفتم قسمت دوم مبحث جذر و ریشه بخش 2

اسفند ۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌حساب نهم قسمت دوم اتحاد جمله مشترک و مکعب دو جمله ای

اسفند ۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌هفتم – بردار و مختصات بخش دوم

اسفند ۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌فیزیک شیمی – فصل ۹ (الکتریسیته)

اسفند ۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه – قسمت دوم حل تمرین

اسفند ۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌قسمت اول خلاصه فصل 5 – حساب نهم

اسفند ۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌هندسه – بخش اول خلاصه مبحث حجم

اسفند ۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌🧪🌡علوم تجربی فصل نهم بخش اوّل

اسفند ۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌جبر هفتم قسمت اول بردار و مختصات (قرینه بردار)

اسفند ۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌طعم یادگیری در منزل با سلام صادقیه

اسفند ۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌آماده سازی مدرسه و ضدعفونی کردن دبیرستان

اسفند ۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد-هفته پانزدهم

اسفند ۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌عادت های دانش آموزان موفق-عادت اول

اسفند ۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌کسب رتبه سوم در بخش سرود جشنواره فرهنگی اسوه حسنه

اسفند ۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌درخششی دیگر از دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

بهمن ۳۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌اختتامیه مسابقات فرهنگی-هنری اسوه حسنه

بهمن ۳۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌طرح پایش سلامت دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

بهمن ۳۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌دانش آموزان موفق

بهمن ۳۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر مبارک باد

بهمن ۲۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلاس های پژوهشی دبیرستان سلام صادقیه

بهمن ۲۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌کوتاه ولی شنیدنی

بهمن ۲۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌آزمون های هفتگی ویژه پایه هفتم و هشتم

بهمن ۲۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلاس های آموزش خوشنویسی

بهمن ۲۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌ایستگاه شادمانی انقلاب اسلامی

بهمن ۲۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌روز فینال بازی های جشنواره بزرگ فجر

بهمن ۲۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌نظرسنجی

بهمن ۲۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌حماسه حضور در چهل و یکمین جشن انقلاب اسلامی

بهمن ۲۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌مسابقات آشپزی جشنواره بزرگ فجر

بهمن ۲۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌روز دوم بازی های جشنواره بزرگ فجر

بهمن ۲۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – هفته چهاردهم

بهمن ۲۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌شروع بازی های لیگ جنشواره فجر از امروز

بهمن ۱۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌مسابقات قویترین مردان سلام صادقیه از سری مسابقات جشنواره بزرگ فجر

بهمن ۱۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌مسابقات تیر اندازی،توپ و طناب

بهمن ۱۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌دربی بزرگ سلام صادقیه دوره اول

بهمن ۱۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تجربه کارعملی در کارگاه کاروفناوری

بهمن ۱۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری مسابقات ویژه جشن بزرگ انقلاب

بهمن ۱۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌مسابقات فوتبال بین دانش آموزی برای مسابقات جشنواره فجر

بهمن ۱۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌جلسات مشاوره انفرادی دانش آموزان

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزش با طعم تجربه

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تدریس زبان اگلیسی دبیرستان سلام صادقیه

بهمن ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌دو شنبه های پژوهشی دبیرستان سلام صادقیه

بهمن ۱۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌«مدیریت زمان» چیست؟

بهمن ۱۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌رعایت بهداشت فردی بهترین راه پیشگیری از کرونا است.

بهمن ۱۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌12 بهمن ماه سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره)

بهمن ۱۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری مراسم عزاداری ویژه شب شهادت حضرت فاطمه(س)

بهمن ۸, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری کارگاه شخصیت شناسی- ویژه پایه نهم

بهمن ۸, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌آغاز جلسات معارفه ویژه داوطلبین ورودی سال تحصیلی 1400-99

بهمن ۸, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌حضور پرشور در جشنواره اسوه حسنه

بهمن ۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارشی مصور از کارگاه کاروفناوری

بهمن ۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی شهر تاریخی اصفهان قسمت اول

بهمن ۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی شهر تاریخی اصفهان قسمت دوم

بهمن ۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی شهر تاریخی یزد (قسمت اول)

بهمن ۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی شهر تاریخی یزد (قسمت دوم)

بهمن ۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری آزمون های کتبی جشنواره اسوه حسنه

بهمن ۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌گردش در بافت قدیم شهر تاریخی یزد

دی ۲۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌آغاز روزی ورزشی برای دانش آموزان پایه نهم در شهر یزد

دی ۲۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📚 🕓📌تحلیل آزمون، مرحله مهم در فرایند آموزش

دی ۲۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌 آغازاردوی شهر تاریخی یزد – ویژه دانش آموزان پایه نهم

دی ۲۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌 روزی پر از خاطره و زیبایی در اصفهان برای دانش آموزان پایه هشتم

دی ۲۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📚 🕓📌اگر شما هم نمیدانید در طول روز چقدر درس بخوانید و چقدر استراحت کنید مطالعه این مقاله را به شما پیشنهاد میکنیم:

دی ۲۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – هفته سیزدهم

دی ۲۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌 آغازاردوی تفریحی اصفهان – ویژه دانش آموزان پایه هشتم

8️⃣ ویژه #پایه_هشتم
این اردو با مسئولیت و برنامه ریزی معاونت #فرهنگی دبیرستان #سلام_صادقیه متوسطه دوره اول برگزار گردد.
دانش آموزان با شرکت در جلسه توجیهی سوار اتوبوس شده و به مقصد راه آهن حرکت کردند .

امروز صبح دانش آموزان در سلامت کامل به راه آهن اصفهان رسیدند و درحال عضیمت به اردوگاه کشوری شهید بهشتی هستند.

به امید خاطراتی خوش و زیبا از اردوی به یادماندنی دانش آموزان
#سلام_صادقیه_متوسطه_دوره_اول در #شهر_تاریخی_اصفهان
دی ۲۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تسلیت هواپیمایی اکراین

دی ۲۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌 آغاز پیش ثبت نام دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول

با توجه به آغاز پیش ثبت نام مجموعه مدارس سلام

دبیرستان سلام صادقیه(متوسطه دوره اول) در سال تحصیلی 1400-1399 اقدام به ثبت نام دانش آموزان مستعد و ممتاز در پایه های هفتم، هشتم و نهم خواهد نمود
با توجه به اهداف، برنامه ها و ظرفیت های موجود در این واحد آموزشی، ثبت نام دانش آموزان از طریق مصاحبه انفرادی خواهد بود.
دی ۲۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌 شروع مجدد برنامه عادی کلاس های درس از روز شنبه21 دیماه

دی ۱۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌 مهربانترین مادر دنیا

دی ۱۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌قرار آسمانی – همه می آییم….

دی ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تهران فردا تعطيل است…

دی ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌مراسم بزرگداشت سردار بزرگ و پرافتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی

دی ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌مراسم بزرگداشت میلاد باسعات حضرت زینب(س) و روز پرستار

دی ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد

دی ۱۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌اطلاعیه مهم هفته اول امتحانات

دی ۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلیپ تصویری اردوی سیاحتی زیارتی قم کاشان-ویژه پایه هفتم

دی ۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📚 🕓🤔راهکارهای تمرکز داشتن در حین مطالعه

♦️ یک لیست روزانه یا هفتگی از کارهایی که باید انجام دهید درست کنید.
♦️از یک تقویم یا سررسید استفاده کنید.
♦️زود از خواب بیدار شوید تا زمان لازم برای انجام همه ی کارها نداشته باشید.
♦️وقتی همه کارهایی که در آن روز باید انجام میدادید را انجام دهید، به خودتان جایزه بدهید و خودتان را تشویق کنید!
♦️برنامه درسی خود را بر اساس همان زمانی که در اختیار دارید بچینید.
♦️چیزهایی که بیشتر مورد نیازتان هستند را اولویت بندی کنید.
♦️ساعت هایی که در کلاس یا محل کار هستید را از برنامه خود جدا کنید و جزو آن حساب نکنید.
♦️برای خودتان مکان مشخصی را انتخاب کنید که هرروز همانجا مطالعه کنید.
♦️گروهی مطالعه کنید یا به یک گروه بپیوندید و با آنها مطالعه کنید.
دی ۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📚 🕓9 نکته برای مدیریت زمان در مطالعه

♦️ یک لیست روزانه یا هفتگی از کارهایی که باید انجام دهید درست کنید.
♦️از یک تقویم یا سررسید استفاده کنید.
♦️زود از خواب بیدار شوید تا زمان لازم برای انجام همه ی کارها نداشته باشید.
♦️وقتی همه کارهایی که در آن روز باید انجام میدادید را انجام دهید، به خودتان جایزه بدهید و خودتان را تشویق کنید!
♦️برنامه درسی خود را بر اساس همان زمانی که در اختیار دارید بچینید.
♦️چیزهایی که بیشتر مورد نیازتان هستند را اولویت بندی کنید.
♦️ساعت هایی که در کلاس یا محل کار هستید را از برنامه خود جدا کنید و جزو آن حساب نکنید.
♦️برای خودتان مکان مشخصی را انتخاب کنید که هرروز همانجا مطالعه کنید.
♦️گروهی مطالعه کنید یا به یک گروه بپیوندید و با آنها مطالعه کنید.
دی ۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌آزمون های رغبت سنج،توانایی،سلامت روانی -رفتاری …

اردوی تشویقی ویژه دانش آموزانی که در نماز جماعت شرکت کردند
بازی شبکه ای کانتر و بازی فوتبال جایزه دانش آموزان شرکت کننده در نماز جماعت
این اردو با هدف تشوق دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت برگزار گردید.
آذر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی تشویقی نمازجماعت

اردوی تشویقی ویژه دانش آموزانی که در نماز جماعت شرکت کردند
بازی شبکه ای کانتر و بازی فوتبال جایزه دانش آموزان شرکت کننده در نماز جماعت
این اردو با هدف تشوق دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت برگزار گردید.
آذر ۲۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌سه شنبه های پژوهشی

آذر ۲۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌یادم باشد – هفته دوازدهم

اردوی تشویقی ویژه دانش آموزانی که در نماز جماعت شرکت کردند
بازی شبکه ای کانتر و بازی فوتبال جایزه دانش آموزان شرکت کننده در نماز جماعت
این اردو با هدف تشوق دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت برگزار گردید.
آذر ۲۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی تفریحی شهریار

اردوی شهریار هم با تمام خاطرات خوب و زیباش تموم شد.

تنها تصاویر اردو هست که میتونه گوشه ای از خاطرات شیرین و به یاد موندنی اردو را به تصویر بکشه
آذر ۲۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی زیارتی قم – کاشان – قسمت دوم

اردوی قم کاشان هم با تمام خاطرات خوب و زیباش تموم شد.

تنها تصاویر اردو هست که میتونه گوشه ای از خاطرات شیرین و به یاد موندنی اردو را به تصویر بکشه
آذر ۱۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تصاویر اردوی سیاحتی زیارتی قم – کاشان – قسمت اول

اردوی قم کاشان هم با تمام خاطرات خوب و زیباش تموم شد.

تنها تصاویر اردو هست که میتونه گوشه ای از خاطرات شیرین و به یاد موندنی اردو را به تصویر بکشه
آذر ۱۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌شروع اردوی سیاحتی زیارتی قم کاشان

دانش آموزان پایه هفتم امروز با شور وشوق وصف ناپذیری در مدرسه حضور داشتند .

دانش آموزان پس از جلسه توجیهی اردو که توسط مشاور محترم پایه جناب آقای علیان آماده سوار شدن به اتوبوس شدند.

دانش آموزان با بدرقه مدیریت محترم مدرسه جناب آقای رمضانی سوار اتوبوس شده و به سمت شهر قم و سپس شهر کاشان  حرکت کردند.

امید است این اردو یکی از زیباترین اردو ها در یاد و خاطره دانش آموزان پایه هفتم نقش ببندد.
آذر ۱۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌اطلاعیه برگزاری کلاس های سه شنبه و چهارشنبه

به اطلاع اولیای گرامی میرساند.
با توجه به برگزاری اردوهای تفریحی روز سه شنبه و چهارشنبه دوازدهم و سیزدم آذرماه، مدرسه طبق برنامه تحویلی به دانش آموزان به فعالیت خود ادامه داده و ساعت تعطیلی دراین دوروز 13:10 خواهد بود.

با دانش آموزان غایب درروزهای ذکر شده طبق آیین نامه مدرسه برخورد خواهد شد.
آذر ۱۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری اولین آزمون جامع مدارس برتر ایران

دوره آزمون جامع دبیرستان سلام صادقیه دوره اول  امروز با برگزاری آزمون جامع مدارس برتر در کلیه مدارس سلام به اتمام رسید.

انشالله این دوره باتمام فرازو نشیب هایی که داشت توانسته باشد بار علمی کوچکی بر دانش آموزان عزیز افزوده باشد.

به امید موفقیت روز افزون فرزندانمان در آزمون جامع مدارس برتر کشور
آذر ۱۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری دانش افزایی اولیا با حضور دکتر حدادی

آذر ۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌شروع دوره های آمادگی آزمون جامع مدارس سلام

این دوره آموزشی به مدت یک هفته  در دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول با هدف آمادگی شرکت دانش آموزان عزیز در آزمون جامع مجموعه مدارس سلام که در روز دوشنبه 11 آذر ماه برگزار میگردد.
آذر ۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری اردوی درسی ویژه آزمون جامع

این دوره آموزشی به مدت یک هفته  در دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول با هدف آمادگی شرکت دانش آموزان عزیز در آزمون جامع مجموعه مدارس سلام که در روز دوشنبه 11 آذر ماه برگزار میگردد.
آذر ۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌آغاز امامت و ولایت امام زمان (عج)

آبان ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌سالکَرد ولادت بیامبر اکرم (ص) وآغاز هفته وحدت

سالکَرد ولادت بیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق و آغاز هفته وحدت بر عموم شیعیان تبریک وتهنیت باد
ماه ربیع الاول یاد آور میلاد آخرین رسول خدا و پیامبر صلح و دوستی است که به حقیقت فصلی برای عمل به سیره آن مقام آسمانی بوده و هفته وحدت بی‌تردید نماد و پیام صلح و دوستی برای پیروان راستین و حقیقی دین و مکتب انسان ساز اسلام است.

هفته وحدت چیست و چرا نیاز به وحدت داریم؟
آبان ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌اطلاعیه اردوی درسی روز جمعه

آبان ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌پیش آزمون جامع-آنلاین

آبان ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی زیارتی – سیاحتی قم-کاشان

آبان ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌سالروز شهادت امام حسن عسگری(ع)

آبان ۱۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارش مصور مراسم بزرگداشت یوم الله 13 آبان

آبان ۱۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری آزمون هماهنگ مدارس برتر

آبان ۱۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره7

آبان ۱۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره6

آبان ۱۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارش مصور بازی ها انجام شده در لیگ13 آبان

آبان ۱۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برپایی سفره نذری در دهه آخر صفر

آبان ۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌13 آبان روز استکبار ستیزی

آبان ۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تسلیت برای دهه آخر صفر

آبان ۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌نتایج انتخابات انجمن اولیا و مربیان

آبان ۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تمرین تأتر پنجشنبه ها

آبان ۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برپایی استگاه صلواتی ویژه شهادت امام حسن(ع)

آبان ۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

آبان ۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برپایی نماز جماعت در نمازخانه مدرسه

آبان ۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی

مهر ۲۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزش تخصصی پینگ پنگ درپنجشنبه های ورزشی سلام صادقیه

مهر ۲۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزش تخصصی فوتبال درپنجشنبه های ورزشی سلام صادقیه

مهر ۲۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزش تخصصی والیبال درپنجشنبه های ورزشی سلام صادقیه

مهر ۲۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برپایی مراسم عزاداری و ذکر مصیبت

مهر ۲۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌سخنرانی درمورد خصوصیات امام حسین(ع)

مهر ۲۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برپایی ایستگاه صلواتی در آستانه اربعین حسینی

مهر ۲۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری امتحانات هفتگی در زنگ آزمون

مهر ۲۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری آزمون هماهنگ زبان ترمیک

مهر ۲۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تاب آوری – سخن سوم

مهر ۲۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌آموزشی نوین به سبک سلام صادقیه

مهر ۲۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارشی مصور از کلاس های پنجشنبه

مهر ۱۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارشی مصور از کلاس های کارو فناوری

مهر ۱۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری پرشور نماز جماعت

مهر ۱۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌اولین جلسه اولیا و مربیان پایه هفتم دبیرستان سلام صادقیه

مهر ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تاب آوری – سخن سوم

مهر ۱۴, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌استعداد یابی دانش آموزان

مهر ۱۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌آزمایش برد راکت های آبی دانش آموزان

مهر ۱۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌برگزاری امتحانات هفتگی در زنگ آزمون

مهر ۱۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌توزیع ملزومات کلاس های فرهنگی و هنری

مهر ۱۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تاب آوری – سخن سوم

مهر ۱۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌اولین جلسه اولیا و مربیان پایه نهم دبیرستان سلام صادقیه

مهر ۱۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تاب آوری – سخن دوم

مهر ۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌زنگ پژوهش در دبیرستان سلام صادقیه

مهر ۸, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌تاب آوری – سخن اول

مهر ۸, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌اولین جلسه اولیا و مربیان دبیرستان سلام صادقیه

مهر ۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

حال و هوای دانش آموزان در روز اول مهرماه

مهر ۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس

مهر ۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌آغاز رسمی سال تحصیلی جدید در دبیرستان سلام صادقیه

مهر ۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

استقبال از دانش آموزان در روز اول مهر ماه

مهر ۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسين(ع)

شهریور ۱۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

تکالیف تابستانی پایه هفتم

شهریور ۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

تکالیف تابستانی پایه هشتم

شهریور ۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

تکالیف تابستانی پایه نهم

شهریور ۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

اطلاعیه تعطیلی مدرسه

شهریور ۳, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره5

مرداد ۲۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره4

مرداد ۲۸, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره2

مرداد ۱۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره3

مرداد ۱۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

اردوی ویژه اوپارک

مرداد ۱۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

آزمون جامع تابستانه دبیرستان سلام صادقیه

مرداد ۱۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

روزنامه سلام ورزشی شماره1

مرداد ۱۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌لغات درس زبان انگلیسی

مرداد ۱۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی تفریحی کردان (قسمت اول)

مرداد ۱۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی تفریحی کردان (قسمت دوم)

مرداد ۱۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌ثبت نام و سایزگیری لباس فرم دانش آموزان

مرداد ۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی پینتبال و لیزر تک پایه هفتم

مرداد ۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌بازدید ار کارخانه بستنی میهن پایه هشتم و نهم

مرداد ۹, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌لغات درس زبان انگلیسی

مرداد ۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌گزارش مسابقات فوتبال – لیگ تابستانی

مرداد ۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی تهران گردی پایه هفتم

مرداد ۱, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌لغات درس زبان انگلیسی

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌اردوی تفریحی پارک جنگلی چیتگر – پایه هفتم

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌راه اندازی کانل مدرسه در پیام رسان بله

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌دوشنبه های پژوهشی

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌لغات مورد نیاز زبان انگلیسی

تیر ۲۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلاس های زبان ترمیک پایگاه تابستانی سلام صادقیه

تیر ۲۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌کلاس های آموزشی پایگاه تابستانی سلام صادقیه

تیر ۲۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

آغاز رسمی اردو های داغ تابستانی دبیرستان سلام صادقیه

تیر ۲۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

جشن میلاد حضرت موسی الرضا(ع)به سبک سلام صادقیه

تیر ۲۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌روز پژوهشی در دبیرستان سلام صادقیه

تیر ۲۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

اردوی مجتمع تفریحی ارم سبز دبیرستان سلام صادقیه

تیر ۲۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

📣📌یکشنبه های خیس سلام صادقیه

تیر ۲۰, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

آغاز رسمی پایگاه تابستانی دبیرستان سلام صادقیه

تیر ۱۶, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

هفته اول مدرسه فوتبال صادقیه

تیر ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

آغاز اردوهای پر از نشاط پایگاه تابستانی سلام صادقیه با اردوی شناخت هفتمی ها

تیر ۱۲, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

جشن بندگی

خرداد ۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

زنگ انشاء : بازنویسی حکایت

 بازنویسی حکایت : نیک است؛ اما می‌ترسم این ذکر به سجود بیانجامد
نگارن…
فروردین ۲۵, ۱۳۹۸/توسط مهدی دانشفر

شعر : مولای آفتاب ( شهادت امام هادی (ع))

اسفند ۱۹, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

جشن ولادت حضرت زهرا(س)

اسفند ۱۵, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

بزرگداشت دهه مبارکه فجر

اسفند ۱۴, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

اردوی یک روزه : پایه هفتم / اردوگاه شهید چمران / اسفند ماه 97

اسفند ۱۳, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

انشاء : توصیف بهار

اسفند ۱۳, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

معرفی کتاب : کشتی پهلو گرفته

اسفند ۱۲, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

شعر : مدح حضرت زهرا (س)

اسفند ۷, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

انشاء:بازنویسی ضرب المثل

اسفند ۴, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

شعر : مادر مردها

بهمن ۳۰, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

مسابقات پروژه های پژوهشی سلام کاپ

بهمن ۲۹, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دهه فجر مبارک باد

بهمن ۱۳, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

نتایج درخشان دانش آموزان مدرسه سلام صادقیه در مسابقات علمی بردار

بهمن ۶, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

زنگ انشاء : اتوبوس

بهمن ۱, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

داستان کوتاه : داروخانه

بهمن ۱, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

زنگ انشاء : زندگی

بهمن ۱, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

داستان کوتاه : « میم نون »

دی ۲۹, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

فردوسی

دی ۲۹, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

اردوی سیاحتی شهر زیبای اصفهان ( پایه هشتم ) دی ماه 97

دی ۲۴, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

اردوی سیاحتی یزد ( پایه نهم ) دی ماه 97

دی ۲۳, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

سال میلادی

دی ۱۰, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

کلاس های پژوهش و استعدادیابی دانش آموزان

دی ۲, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

اردوی ورزشی-تفریحی شهریار

دی ۲, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

اردوی زیارتی-سیاحتی مشهد مقدس (پایه هفتم)

دی ۲, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

داستان کوتاه : دو روز آخر سال

آذر ۲۶, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

شعر : مدح امام حسن عسگری (ع)

آذر ۲۶, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

افتخار آفرینی تیم پژوهش مدرسه در مسابقات ربوکاپ آسیا-اقیانوسیه 2018

آذر ۲۶, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

فصل زیبای بهار

آذر ۲۱, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)

آذر ۱۰, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

قطره بارانم که از ابری چکیده ام…

آذر ۶, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

شعر : مدح پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)

آذر ۳, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

مراسم روز 13 آبان

آبان ۱۸, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

مراسم عزاداری شب های آخر ماه صفر

آبان ۱۸, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

در تابستان 97 چه گذشت؟

گزارش تصویری از پایگاه تابستانی دبیرستان دوره اول سلام صادقیه - تابستان 97
مهر ۲۲, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

جلسه اولیا و مربیان سال تحصیلی 97-98

گزارش تصویری اولین جلسه شورای اولیا و مربیان در سال تحصیلی 97-98 …
مهر ۱۷, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

جلسه شورای دبیران سال تحصیلی 97-98

جلسه شورای دبیران دبیرستان دوره اول سلام صادقیه با حضور کادر اجرا…
شهریور ۳, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

گزارش تصویری پایگاه تابستانی 97

پایگاه تابستانی دبیرستان دوره اول سلام صادقیه از 17 تیرماه به …
تیر ۲۵, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

جشنواره ورزشی سلام کاپ

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

برگزاری ایستگاه صلواتی در ایاد شعبانیه

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

برگزاری دور همی مشکات

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

جشن بزرگ ایاد شعبانیه

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

آموزش چاپ دستی لیولئوم

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷/توسط مهدی دانشفر

برگزاری یادواره شهدا

اسفند ۲۷, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اختتامیه کارسوق زبان انگلیسی

اسفند ۲۷, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مسابقات سلام کاپ

اسفند ۲۷, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

سومین جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام (افتتاحیه)

اسفند ۲۷, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برپایی بازارچه خیره کسب و کار

اسفند ۲۴, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)

اسفند ۱۶, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی تشویقی اردوگاه عصر انقلاب

اسفند ۱۴, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری جلسات دانش افزایی اولیا

اسفند ۱۴, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه

بهمن ۲۸, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

کارسوق زبان انگلیسی

بهمن ۲۸, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مراسم ویژه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

بهمن ۲۱, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

آغاز برگزاری جلسات آشنایی با مدرسه

بهمن ۲۱, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مراسم ویژه دهه مبارک فجر

بهمن ۱۴, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری اردوهای انقلاب

بهمن ۱۴, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

قوی ترین مردان سلامی

بهمن ۱۴, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری دومین اردوی پدر و پسر

بهمن ۷, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی پدر و پسر

بهمن ۵, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

برگزاری جشن بزرگ بندگی

بهمن ۴, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مسابقه جذاب والیبال معلمین و دانش آموزان

دی ۲۶, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

صبحگاهی جذاب و پر نشاط

دی ۲۶, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

سلام لیگا

دی ۲۶, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوهای عصر مانی

دی ۲۵, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مجمع عمومی دبیران دبیرستان سلام صادقیه

دی ۱۴, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

ایستگاه هنر و خلاقیت

دی ۱۴, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی پدر و پسر(جمعه بازی)

دی ۱۳, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مراسم روز13آبان و روز دانش آموز

دی ۱۳, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

اردوی به یادماندنی مشهد ویژه پایه هفتم(قسمت اول)

آبان ۳۰, ۱۳۹۶/توسط مهدی دانشفر

مسابقه اقتصادی هندسه (ماه ) ویژه پایه هفتم

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵/توسط مهدی دانشفر

جشن ولادت حضرت امام علی علیه السلام

اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵/توسط مهدی دانشفر

فینال مسابقات زیست و زمین شناسی پایه هفتم

اسفند ۲۰, ۱۳۹۴/توسط مهدی دانشفر

اردوی بولینگ مجموعه ورزشی انقلاب- جایزه نفرات برتر آزمون جامع2

بهمن ۲۷, ۱۳۹۴/توسط مهدی دانشفر

جشن سلول خوران درس زیست و زمین شناسی

بهمن ۲, ۱۳۹۴/توسط مهدی دانشفر

اردوی مشهد مقدس ویژه پایه هفتم

آبان ۱۰, ۱۳۹۴/توسط مهدی دانشفر

برگزاری اروی ساحتی زیارتی شمس(مشهد مقدس)قسمت اول

خرداد ۱۰, ۱۳۹۴/توسط مهدی دانشفر

برگزاری اروی سیاحتی زیارتی شمس(مشهد مقدس)قسمت دوم

خرداد ۱۰, ۱۳۹۴/توسط مهدی دانشفر

اردوی تفریحی کردان کرج

خرداد ۲, ۱۳۹۴/توسط مهدی دانشفر

برگزاری جشن ولادت امیر المومنین حضرت علی (ع)

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۴/توسط مهدی دانشفر

مسابقه بله یا خیر زیست و زمین شناسی

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۴/توسط مهدی دانشفر

جشن بزرگ بندگی (ویژه پایه هشتم)

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۴/توسط مهدی دانشفر

آزمون های بین المللی ریاضیات(کانگرو)

فروردین ۱۰, ۱۳۹۴/توسط مهدی دانشفر

آموزش ساخت شیطونک توسط دانش آموزان

اسفند ۱۰, ۱۳۹۳/توسط مهدی دانشفر