بررسی مهمترین عناوین ورزشی مدرسه

از مهمترین عناوین روزنامه سلام ورزشی شماره1

آغاز مسابقات ورزشی تابستانه          تمهیدات لازم برای گزارش اخبار ورزشی                   آماده سازی مسائل انضباطی و برقراری نظم