بررسی مهمترین عناوین ورزشی مدرسه

از مهمترین عناوین روزنامه سلام ورزشی شماره ۲

وداع تلخ کلاس بهشتی با جام تابستان                                شگفتی  سازی دانش آموزان هفتم

آقای اسدیان سد بزرگ در مقابل آقای علیان شد                  اخلاق خوب دانش آموزان در مسابقات برگزارشده