بررسی مهمترین عناوین ورزشی مدرسه

از مهمترین عناوین روزنامه سلام ورزشی شماره 3

باخت هفتم با هفت گل                                                         شروع مسابقات وسطی

حمایت تیم های ورزشی از طرح هرنفر یک کتاب                  یکه تازی دانش آموزان نهم