بررسی مهمترین عناوین ورزشی مدرسه

از مهمترین عناوین روزنامه سلام ورزشی شماره 5

نهمی ها از جام بازماندند                                                      هشتمی ها جام را درو کردند

حاصل دسترج ما را هشتمی ها بردند                                   جام وسطی نسیب هشتمی ها