ضدعفونی کردن دبیرستان برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

در پی شیوع ویروس کرونا و در جهت سلامتی دانش آموزان که از ارکان مهم دبیرستان سلام صادقیه دوره اول است.

این مرکز با شستشو و ضد عفونی کردن تمامی محیط مدرسه سعی در  از بین بردن آلودگی های احتمالی در مدرسه می باشد.