ادامه بازی های جشنواره بزرگ فجر در دبیرستان سلام صادقیه دوره اول

روز دوم مسابقات با شور و حیجان وصف ناپذیری ادامه دارد.

دانش آموزان شرکت کننده در هر گروه برای جمع آوری و بالا بردن امتیاز گروه خود تلاش فراوانی میکنند.