ضمن تشکر از کلیپ دانش آموزان
انصاریان ، شکرالهی ، اعلمی ، نازلی ، کاظمی ، علمی ، کریمی ،حسنی و دیگر عزیزانی که اقدام به ارسال کلیپ ورزشی خود نموده اند.