پست مربوط به حساب هفتم حل تمارین کتاب مبحث توان و جذر و کاربرگ شماره1 در کانال قرار گرفته است

برای دیدن مطلب پست به آدرس زیر مراجعه نمایید

حساب هفتم قسمت پنجم حل تمارین کتاب مبحث توان و جذر

https://t.me/salam_sadeghie_7/613

حساب هفتم قسمت ششم حل کاربرگ شکاره یک بخش اول

https://t.me/salam_sadeghie_7/614

حساب هفتم قسمت هفتم حل کاربرگ شماره یک بخش دوم

https://t.me/salam_sadeghie_7/615