پست مربوط به هندسه هفتم خلاصه فصل چهارم و ششم در کانال قرار گرفته است.

رای دیدن مطلب پست به آدرس زیر مراجعه نمایید.

هندسه هفتم قسمت سوم خلاصه فصل چهارم.

https://t.me/salam_sadeghie_7/633

هندسه هفتم قسمت چهارم خلاصه ی فصل ششم.

https://t.me/salam_sadeghie_7/634