پست مربوط به حل تمرین هشتم فصل های پنجم و هفتم در کانال قرار گرفته است

برای دیدن مطلب پست به آدرس زیر مراجعه نمایید

حل تمرین هشتم قسمت اول فصل پنجم و هفتم بخش اول

https://t.me/salam_sadeghie_8/916

حل تمرین هشتم قسمت دوم فصل پنجم و هفتم بخش دوم

https://t.me/salam_sadeghie_8/917

حل تمرین هشتم قسمت سوم فصل پنجم و هفتم بخش سوم

https://t.me/salam_sadeghie_8/918

حل تمرین هشتم قسمت چهارم فصل پنجم و هفتم بخش چهارم

https://t.me/salam_sadeghie_8/919