آموزش تخصصی فوتبال در روزهای ورزشی مدرسه سلام صادقیه

روز های ورزشی سلام صادقیه در دومین جلسه و در ادامه مدرسه فوتبال تابستانی  با حضور دبیر حرفه ای فوتبال برگزار گردید.

آموزش های اولیه بازی فوتبال ، قوانین بازی و … از آموزش های این هفته دانش آموزان بوده است.

دانش آموزان پس از گرم کردن و گوش دادن به حرف های مربی اقدام به بازی فوتبال در زمین چمن نمودند.