آموزش تخصصی پینگ پنگ در روزهای ورزشی مدرسه سلام صادقیه

روز های ورزشی سلام صادقیه در دومین جلسه با حضور دبیر حرفه ای پینگ پینگ برگزار گردید.

این کلاس ها بر اساس استعداد یابی در طول هفته برگزار میگردد.

این کلاس ها برای آمادگی شرکت در جشنواره ورزشی مدارس سلام  می باشد.