ثبت نام سرویس حمل و نقل و تحویل لباس فرم دانش آموزان

دانش آموزان عزیز تا آخر وقت اداری امروز فرصت دارند سرویس حمل و نقل سال تحصیلی جدید را صبت نام نموده و لباس فرم مدرسه خود را دریافت نمایند.