کلاس های زبان ترمیک

این کلاس ها با هدف آشنایی دانش آموزان با زبان انگلیسی در سطوح مختلف تشکیل میگردد.