برگزاری آزمون های هفتگی

آزمون هفتگی در جهت بررسی میزان یادگیری و درک مطالب هفتگی دانش آموزان در زنگ آزمون برگزار میگردد