کشف استعداد دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول

استعداد یابی از دانش آموزان دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول درحالی انجام گرفت، که مربی تأتر دانش آموزان جناب آقای عرفی امید زیادی برای در یافت مقام ممتاز در مسبقات منطقه و فرهنگی هنری اسوه حسنه مدارس سلام دارد.

این برنامه در نمازخانه مدرسه برگزار گردید.

دانش آموزان هر پایه بعداز حضور در نمازخانه و بررسی وضعیت استعداد بازیگری به کلاس های آموزشی خود بازگشتند.