پست مربوط به حساب نهم تدریس و حل تمرین فصل ششم در کانال قرار گرفته است

برای دیدن مطلب پست به آدرس زیر مراجعه نمایید

حساب نهم قسمت دهم تدریس فصل ششم

https://t.me/salam_sadeghie_9/1076

حساب نهم قسمت یازدهم حل تمارین فصل ششم بخش اول

https://t.me/salam_sadeghie_9/1077