پست مربوط به هندسه نهم حل تمرین مبحث حجم در کانال قرار گرفته است.

رای دیدن مطلب پست به آدرس زیر مراجعه نمایید.

هندسه نهم قسمت چهارم حل تمرین مبحث حجم.

https://t.me/salam_sadeghie_9/1106