پست مربوط به جبر هفتم مبحث جبر و معادله بخش چهار،پنج و شش در کانال قرار گرفته است

برای دیدن مطلب پست به آدرس زیر مراجعه نمایید

جبر هفتم قسمت یازدهم مبحث جبر و معادله بخش چهارم

https://t.me/salam_sadeghie_7/609

جبر هفتم قسمت دوازدهم مبحث جبر و معادله بخش پنجم

https://t.me/salam_sadeghie_7/610

جبر هفتم قسمت سیزدهم مبحث جبر و معادله بخش ششم

https://t.me/salam_sadeghie_7/611