روم به دیوار …

قسمت سوم:

مراقب باشیم که با پدرها شوخی بیجا نکنیم …