روم به دیوار …

قسمت چهارم:

درسته که پدرها مهربانند:اما درخلاقیت برای خرید هدیه،شورش را در نیاورید …