روم به دیوار …

قسمت پنجم:

می توانیم به عنوان هدیه روز پدر یک روز در کارهایش،بهش کمک کنیم …