روم به دیوار …

قسمت ششم:

یا حتی می شود به عنوان هدیه روز پدر غذایی را که دوست دارد بپزیم …