صحبت ها جناب آقای مهندس رمضانی پیرامون فعالیتهای انجام شده در تعطیلات به وجود آمده و چند توصیه به دانش آموزان عزیز