ویدیو: ارائه کارنامه ترم به دانش آموزان پایه نهم

ویدیو: اهدای جوایز مسابقات دانش آموزی

#اهدای_جوایز
#فرهنگی
#زندگی_به_رنگ_سلام
#مدرسه_ای_برای_زندگی

️ http://salam-school.ir
@salam_sadeghie

ویدیو: فیزیک و شیمی هشتم(قسمت ششم)

موفقیت در آزمون های نوبت اول …

با ویژه برنامه "دور برگردون" کاری از معاونت آموزش با همکاری گروه پادصاد سلام صادقیه، همراه شماییم …

#معاونت_آموزش
#پادصاد
#دبیرستان_سلام_صادقیه
#مدرسه_ای_برای_زندگی

️ http://salam-school.ir
@salam_sadeghie

ویدیو: فیزیک و شیمی هشتم(قسمت یازدهم)

موفقیت در آزمون های نوبت اول …

با ویژه برنامه "دور برگردون" کاری از معاونت آموزش با همکاری گروه پادصاد سلام صادقیه، همراه شماییم …

#معاونت_آموزش
#پادصاد
#دبیرستان_سلام_صادقیه
#مدرسه_ای_برای_زندگی

️ http://salam-school.ir
@salam_sadeghie

ویدیو: فیزیک و شیمی هشتم(قسمت هشتم)

موفقیت در آزمون های نوبت اول …

با ویژه برنامه "دور برگردون" کاری از معاونت آموزش با همکاری گروه پادصاد سلام صادقیه، همراه شماییم …

#معاونت_آموزش
#پادصاد
#دبیرستان_سلام_صادقیه
#مدرسه_ای_برای_زندگی

️ http://salam-school.ir
@salam_sadeghie

ویدیو: نحوه محاسبه BMI دانش آموزان در کلاس کار و فناوری

ویدیو: فیزیک و شیمی هشتم(قسمت اول)

موفقیت در آزمون های نوبت اول …

با ویژه برنامه "دور برگردون" کاری از معاونت آموزش با همکاری گروه پادصاد سلام صادقیه، همراه شماییم …

#معاونت_آموزش
#پادصاد
#دبیرستان_سلام_صادقیه
#مدرسه_ای_برای_زندگی

️ http://salam-school.ir
@salam_sadeghie