اردوی علمی،آموزشی و تفریحی کارخانه بستنی سازی میهن

دانش آموزان پس از رسیدن به محوطه کارخانه میهن و آشنایی با نحوه و مواد اولیه تولید بستنی های مختلف با انواع محصولات میهن پذیرایی شدند و در آخر به رسم یاد بود هدیه ای از طرف کارخانه میهن به دانش آموزان اهدا گردیدد