فرزندپروری

اگر به شما بگن از رفتارتون با فرزند فیلم گرفته شده، آیا دوست دارید این فیلم رو ببینید؟ آیا حس خوبی بهتون دست میده؟ اگر جواب منفی بود، حتما تو رابطه با فرزندتون تجدید نظر کنید.
نکته : یادمون باشه کودکان هر لحظه از رفتارهای والدین فیلم برداری می کنند:

کودکان نمی گویند :
“من روز سختی داشتم، با من حرف بزنید”. آنها می گویند :
“با من بازی می کنید؟” زمانی که با فرزندانتان سپری می کنید، هرگز تلف نمی شود.