برگزاری جشن قلم به مناسبت آغاز فعالیت بچه ها با خودکار و داشتن احساس خوب و توجه بیشتر به نوشتن

ابتدا از مدادهایمان که مارا در مسیر باسواد شدن همراهی کرده اند تشکر کردیم و درباره تفاوت مداد وخودکار ونوشتن آنها گفتگو کردیم .درادامه ی صحبت هایمان به این نتیجه رسیدیم همانطور که در زندگی نمی توانیم برخی از اشتباهاتمان را پاک کنیم و باید به رفتارمان توجه داشته باشیم درنوشتن با خودکار نیز همین طور است .
بچه ها شعر قلم و سرود ایران من را به زیبایی خواندند .
اولین نوشته خود را با خودکارهایشان نوشتند و ثبت کردند .
کیک بریدیم و عکس یادگاری گرفتیم ودر آخر بچه ها دلنوشته ای از احساس خود نوشتند .