اردوی شهربازی بیلینو در راستای پروژه سنگ و کوه و آشنایی با وسایل ساخت و ساز ، تقویت مهارت های خودیاری و اجتماعی و تقویت روحیه شادی و نشاط.