داستان خانه ما در پیش دبستان ، از این جا شروع شد که در پروژه سنگ و کوه ، در باره مصالح ساختمان سازی با پسرها گفتگو کردیم و بعد تصمیم گرفتیم آجرهایی درست کنیم ، البته مقوایی و با آنها در گوشه ای از سالنِ پیش دبستان خانه ای درست کنیم . همه باهیجان آجرهایی که خودمان درست کرده بودیم را روی هم چیدیم و دیوار خانه بالا رفت . برایش پنجره ، در ، سقف و پرده زدیم ، البته هنوز نیمه کاره است و قرار است تا عید آن را در مراحل بعدی کامل کنیم . و امروز در پروژه آب ، با بچه ها برایش حوض درست کردیم ، که بسیار جذاب بود و این داستان با توجه به اهداف ما ادامه دارد .