اردوی باغ وحش
تلفیق زبان و علوم
اهداف آشنایی با حیوانات مختلف /زیستگاه آنها /تغذیه /پوشش بدن