بچه های کلاس اول در هر گروه و به صورت گروهی متن نامه ای برای مادر های شان بر روی تخته نوشتند و سپس بر روی کاغذ هایی که از قبل آماده شده بود نامه را نوشتند.