افتخارات و رتبه‌های دبیرستان سلام صادقیه در بخش المپیاد

دبیرستان سلام صادقیه از ابتدای تاسیس برنامه های جامعی برای شرکت دانش آموزان در المپیادهای علمی داشته و با توجه به خواسته دانش آموز، اولیا، نظر مشاور و استعداد خود دانش آموز به باشگاه المپیاد معرفی میشد تا درکنار درسهای معمول، دروس مربوط به المپیاد به آنها تدریس شود تا بتوانند پرچم عزیز کشورمان را در المپیادهای علمی بین المللی به اهتزاز در بیاورند.

در بخش های زیر گوشه ای از افتخارات دبیرستان سلام صادقیه در المپیادهای علمی را مشاهده می کنید.