اخبار مربوط به انجمن ها

انجمن های دبیرستان سلام صادقیه کاملا با مرکزیت دانش آموزان هدایت و رهبری می شود. انجمن های دبیرستان سلام صادقیه با محوریت ایجاد گروههای رفاقت محور و کارگروه های دانش آموزی در صدد است بتواند روحیه اجتماعی دانش آموزان را تا حد مطلوبی بالا ببرد و دانش آموزان را برای ورود به جامعه آماده تر کند لذا وجود انجمن های دانش آموزی دبیرستان سلام صادقیه  می تواند باعث رشد و شکوفایی دانش آموزان در تمامی عرصه های اجتماعی گردد.