فیلم های آموزشی

فیلم های درس زیست و زمین شناسی دانش آموزان پایه هشتم

📣📌#مروری_بر_کلاس_ها(قسمت اول)

📣📌#مروری_بر_کلاس_ها(قسمت دوم)

📣📌#مروری_بر_کلاس_ها(قسمت سوم)

📣📌#مروری_بر_کلاس_ها(قسمت چهارم)

📣📌#مروری_بر_کلاس_ها(قسمت پنجم)