فیلم های آموزشی

فیلم های درس فیزیک و شیمی دانش آموزان پایه هشتم

📣📌#مروری_بر_کلاس_ها(قسمت اول)

📣📌#مروری_بر_کلاس_ها(قسمت دوم)

📣📌#مروری_بر_کلاس_ها(قسمت سوم)

📣📌#مروری_بر_کلاس_ها(قسمت چهارم)

📣📌#مروری_بر_کلاس_ها(قسمت پنجم)

📣📌#مروری_بر_کلاس_ها(قسمت ششم)

📣📌#مروری_بر_کلاس_ها(قسمت هفتم)

📣📌#مروری_بر_کلاس_ها(قسمت هشتم)

📣📌#مروری_بر_کلاس_ها(قسمت نهم)

📣📌#مروری_بر_کلاس_ها(قسمت دهم)