::.. کادر اداری دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول ..::

معاونت آموزشی

محمد علیان

کارشناسی ارشد MBA
معاون آموزشی مدرسه غیر دولتی مصباح منطقه دو
کارشناس پایه اول دبیرستان سلام صادقیه
مسئول پایه اول دبیرستان سلام همت
مسئول پایه دوم دبیرستان سلام همت
مشاور کل آموزش موسسه علوی
مسئول پایه هفتم دبیرستان دوره اول سلام همت
مسئول پایه هشتم دبیرستان دوره اول سلام همت
معاون آموزش دبیرستان دوره دوم سلام صادقیه
معاون آموزش دبیرستان دوره اول سلام صادقیه

معاونت اجرایی

سعید گروسی

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

سابقه فعالیت در مدارس برتر تهران

مسئول پایه هشتم ونهم

علیرضا خندان

مترجمی زبان انگلیسی
مدیریت آموزشی

فعالیت در مدارس

دبیرستان مفید
دبیرستان استعداد درخشان
دبیرستان سلام اسلام
دبیرستان دانش

مسئول پایه هفتم

سیدجعفر میرمحمدی

11 سال سابقه همکاری با مدارس سلام، راه مبین و … در حوزه های تدریس و ستادی
تدریس فیزیک شیمی، حل تمرین ریاضیات، معلم راهنما و مسئول پایه، مدیر دروس و …

معاونت فرهنگی

سعید شنی

کارشناسی تغذیه
همچنین شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم تحقیقات

سوابق فرهنگی:
۱. مسئول فرهنگی در دبیرستان شهید همت
۲. دستیار آموزشی در دبیرستان شهید همت
۳. مسئول سایت در دبیرستان شهید همت

مسئول انفورماتیک و امور فنی

مهدی دانشفر

معاونت انضباطی- مجتبی دامیده

کارشناس مدیریت صنعتی

سابقه فعالیت در مدارس برتر تهران

کارشناس آموزشی

سید مهدی قریشی

کارشناس آموزشی

احسان حصارشکن

مسئول اداری و روابط عمومی

رضا مویدی

همکار خدمات

محمد انجم روز