کادر آموزشی دبیرستان سلام صادقیه متوسطه دوره اول

جناب آقای احمد اسدیان

دبیر محترم درس

هندسه پایه هشتم و نهم

جناب آقای علی اکبر اسکندری

دبیر محترم درس

حساب پایه نهم

جناب آقای ابوالفضل افتخاری

دبیر محترم درس

ورزش(رشته مکعب روبیک) هفتم ، هشتم،نهم

جناب آقای اقدامی

دبیر محترم درس

ورزش(رشته شطرنج) هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای علی اکبری

دبیر محترم درس

پژوهش(رشته برنامه نویسی) هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای مهران پور غلامی

دبیر محترم درس

زبان ترمیک هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای علی ترک

دبیر محترم درس

فرهنگی مهارتی(رشته چرم دوزی) هشتم،نه

جناب آقای محمد جاپلقی

دبیر محترم درس

زبان ترمیک هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای چراغیان

دبیر محترم درس

زبان ترمیک هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای بهراد حاتمی

دبیر محترم درس

پژوهش (رشته معماری) هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای محمد حدادی

دبیر محترم درس

پژوهش هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای سجاد حسنوی

دبیر محترم

حساب و جبر هشتم،جبر هفتم

جناب آقای احسان حصارشکن

دبیر محترم درس

آزمایشگاه هفتم، هشتم،نهم - زیست و زمین شناسی هفتم

جناب آقای مجتبی دامیده

دبیر محترم درس

ورزش(مبانی تربیت بدنی) هفتم، هشتم،نهم

جناب آقای مهدی دانشفر

دبیر محترم درس

رایانه هفتم

جناب آقای علی رجیعی

دبیر محترم درس

حل تمرین هفتم،هشتم، نهم

جناب آقای محسن رزوان

دبیر محترم درس

ادبیات فارسی هفتم

جناب آقای علیرضا خندان

دبیر محترم درس

ادبیات فارسی هشتم،نهم

جناب آقای محمد ساروخانی

دبیر محترم درس

فرهنگ و هنر هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای محمد شرف الاسلامی

دبیر محترم درس

خوشنویسی(گروه اول) هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای علی رجیعی

دبیر محترم درس

حل تمرین هفتم،هشتم، نهم

جناب آقای مزدک شکری

دبیر محترم درس

فرهنگی مهارتی(رشته فوتوشاپ) هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای سعید شنی

دبیر محترم درس

مطالعات اجتماعی هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای علیرضا صاحب اختیاری

دبیر محترم درس

پژوهش (رشته علوم پزشکی) هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای صفر

دبیر محترم درس

زبان ترمیک هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای محمد عادلی

دبیر محترم درس

قرآن هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای محمد علیان

دبیر محترم درس

تفکر و سبک زندگی هفتم،هشتم

جناب آقای سعید عیدی

دبیر محترم درس

زیست و زمین شناسی هشتم،نهم

جناب آقای فغانی

دبیر محترم درس

پژوهش (رشته کمیکار) هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای سید مهدی قریشی

دبیر محترم درس

پیام های آسمانی هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای خلیل کاظمی

دبیر محترم درس

کاروفناوری و پژوهش(رشته الکترونیک) هفتم،هشتم،نهم - فرهنگی مهرتی(رشته معرق) هفتم

جناب آقای کندری

دبیر محترم درس

پژوهش (رشته رباتیک) هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای حمیدرضا محرابی

دبیر محترم درس

خوشنویسی (گروه دوم) هفتم،هشتم،نهم

جناب آقای سعید گروسی

دبیر محترم درس

آمادگی دفاعی نهم

جناب آقای ابوالفضل مجاهدی

دبیر محترم درس

عربی نهم

جناب آقای سید محمد جعفر میر محمدی

دبیر محترم درس

فیزیک و شیمی هفتم،هشتم

جناب آقای محمد مینایی

دبیر محترم درس

عربی هفتم ،هشتم

جناب آقای مهدی یارویسی

دبیر محترم درس

حل تمرین فیزیک و شیمی هفتم، هشتم،نهم