بررسی مهمترین عناوین ورزشی مدرسه

از مهمترین عناوین روزنامه سلام ورزشی شماره 7

مسابقات یک چهارم نهایی دارت                                         فینال فوتبال نهم با نهم

کلاس بهشتی برد                                                               مطهری یک پای فینال مسابقات فوتبال دستی