بررسی مهمترین عناوین ورزشی مدرسه

از مهمترین عناوین روزنامه سلام ورزشی شماره 6

یکه تازی شاگردان آقای اسدیان                                           هشتم هشتم را برد

کلاس بهشتی برد                                                                 آغاز مسابقات فوتبال دستی