برگزاری آزمون هفتگی بصورت متاوب در روز دوشنبه ها

مشاورین محترم در پایه های هفتم و هشتم هر هفته با مشخص کردن مبحث های آزمون که شامل دروس آموزش داده شده از هر درس است اقدام به برگزاری آزمون در زنگ آخر روز دوشنبه می نمایند.

این آزمون که هم محکی است برای دانش آموزان تا میزان یادگیری خود را آزمایش کنند و هم می تواند کمکی برای معلمین باشد تا میزان فراگیری مباحث کتاب توسط دانش آموزان را بسنجند.